U gebruikt een verouderde browser zonder flexbox support. Hierdoor zal de website niet goed weergegeven worden. Update alstublieft uw browser of ga over op een moderne browser, zoals Chrome, Edge (Windows), Safari (Mac) of Firefox. [Internet Explorer moet minimaal versie 11 zijn]

Algemene voorwaarden

1. Algemene voorwaarden

NRTO is de overkoepelende branchevereniging voor particuliere trainings- en opleidingsbureaus in Nederland. Het NRTO keurmerk is een erkenning voor de kwaliteit van de BGL-diensten en garandeert de professionaliteit van onze dienstverlening. Wij hanteren de Algemene voorwaarden consumenten en zakelijke afnemers en onderschrijven de Gedragscode van de NRTO.

Naast deze algemene NRTO-voorwaarden staan onze keurmerken, accreditaties en lidmaatschappen van brancheorganisaties voor de kwaliteit van alles wat BGL elke dag doet om geluk voor iedereen bereikbaar te maken. De scherpere algemene voorwaarden die horen bij het BGL-lidmaatschap prevaleren boven andere voorwaarden en deze garanderen de professionaliteit en continuïteit van onze dienstverlening. Je treft ze hieronder.

2. Algemene voorwaarden lidmaatschap B.G.L. & Partners B.V. h.o.d.n. BGL

De besloten vennootschap met gewone structuur B.G.L. & Partners B.V. (hierna: BGL) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34070683 en is gevestigd aan A. van Leeuwenhoekweg 38 C22 (2408 AN) te Alphen aan den Rijn.

Artikel 1 – Begrippen

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 2. Aanbod: iedere aanbieding of offerte aan een Lid tot het verrichten van Diensten door BGL.
 3. Diensten: De dienstverlening van BGL bestaat uit het bieden van een lidmaatschap voor het kennisplatform waarbij een Lid kan deelnemen aan verschillende activiteiten zoals onder meer opleidingen, events, bijeenkomsten, trainingen, werkgroepen, supervisies, intervisies, commissies, redacties. Tevens biedt het Lidmaatschap de mogelijkheid om toegang te verkrijgen tot de kennisbank en online community.
 4. Dienstverlener: B.G.L. & Partners B.V. h.o.d.n. BGL die Diensten aan Leden aanbiedt.
 5. Het Lid: de natuurlijke- of rechtspersoon die krachtens het Lidmaatschap lid is van BGL.
 6. Lidmaatschap: elke overeenkomst en andere verplichtingen tussen Het Lid en BGL, alsmede voorstellen van BGL voor Diensten die door BGL aan Het Lid worden verstrekt en die door Het Lid worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door BGL waarmee deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel vormen.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van BGL, elke Overeenkomst tussen BGL en Het Lid en op elke dienst die door BGL wordt aangeboden.
 2. Voordat een Overeenkomst wordt gesloten, krijgt Het Lid de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal BGL aan Het Lid aangeven op welke wijze Het Lid de algemene voorwaarden kan inzien.
 3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden voor zover dit expliciet en schriftelijk met BGL is overeengekomen.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Het Lid.
 5. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
 6. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 7. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 Lid 2 BW is expliciet uitgesloten.
 8. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.
 9. In het geval BGL niet steeds naleving van deze algemene voorwaarden heeft verlangd, blijft zij haar recht behouden om geheel of ten dele nakoming van deze algemene voorwaarden te vorderen.

Artikel 3 – Het Aanbod

 1. Alle door BGL gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld.
 2. BGL is slechts aan een Aanbod gebonden indien deze door Het Lid schriftelijk wordt bevestigd. Niettemin heeft BGL het recht een Overeenkomst met een (potentieel) Lid om een voor BGL gegronde reden te weigeren.
 3. Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Diensten. De beschrijving is voldoende gespecificeerd, zodat Het Lid in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Eventuele gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van het Lidmaatschap.
 4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.
 5. Oplevertijden in het aanbod van BGL zijn in beginsel indicatief en geven Het Lid bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 4 – Totstandkoming van het Lidmaatschap

 1. het Lidmaatschap komt tot stand op het moment dat Het Lid een Aanbod c.q. Overeenkomst van BGL heeft aanvaard door zich aan te melden op de website van BGL, per e-mail of telefonisch en BGL deze aanmelding per e-mail heeft bevestigd.
 2. BGL heeft het recht om de (ondertekende) Overeenkomst te herroepen binnen 5 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding.
 3. BGL is niet gehouden aan een Aanbod indien Het Lid redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Het Lid geen rechten ontlenen.
 4. Voor Het Lid is het herroepingsrecht uitgesloten bij het aangaan van een Lidmaatschap indien Het Lid hier uitdrukkelijk van af ziet, nu Het Lid per direct toegang krijgt tot de online omgeving en alle activiteiten.

Artikel 5 – Duur van het Lidmaatschap

 1. het Lidmaatschap wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij de inhoud, aard of strekking van de opdracht met zich brengt dat zij voor een bepaalde tijd is aangegaan.
 2. Een Lidmaatschap wordt aangegaan voor de duur van minimaal 2 jaar. Na afloop van deze periode wordt het Lidmaatschap automatisch met telkens 1 jaar verlengd tenzij Het Lid het Lidmaatschap tenminste drie maanden voor het verstrijken van de desbetreffende periode heeft beëindigd zonder restitutie van reeds betaalde gelden. Het Lidmaatschap kan uitsluitend telefonisch worden opgezegd. Het daartoe bevoegde Lid ontvangt op het bij BGL bekende e-mailadres een bevestiging van zijn opzegging. Pas nadat het bevoegde Lid een bevestiging heeft ontvangen is de opzegging van het Lidmaatschap definitief.
 3. Zowel Het Lid als BGL kan het Lidmaatschap ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van het Lidmaatschap indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van haar verplichtingen en zij alsnog verzuimt haar verplichtingen alsdan correct na te komen. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Het Lid.
 4. De ontbinding van het Lidmaatschap laat de betalingsverplichtingen van Het Lid onverlet voor zover BGL ten tijde van de ontbinding reeds werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Het Lid dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.
 5. Zowel Het Lid als BGL kan het Lidmaatschap zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen ingeval een der partijen in surséance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is BGL nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.

 Artikel 6 – Uitvoering van de dienstverlening

 1. BGL zal zich inspannen om de overeengekomen dienst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed dienstverlener verlangd mag worden. BGL staat in voor een professionele en onafhankelijke dienstverlening. Alle Diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven.
 2. het Lidmaatschap op basis waarvan BGL de Diensten uitvoert, is leidend voor de omvang en de reikwijdte van de dienstverlening. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van de uitgevoerde Diensten in verband met het Lidmaatschap.
 3. De door Het Lid verstrekte informatie en gegevens zijn de basis waarop de door BGL aangeboden Diensten en de prijzen zijn gebaseerd. BGL heeft het recht haar dienstverlening en haar prijzen aan te passen indien de verstrekte informatie onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn.
 4. Bij de uitvoering van de Diensten is BGL niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Het Lid op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen Diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen nadere werkzaamheden opleveren voor BGL, is Het Lid gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende bijkomende kosten te vergoeden op basis van een nieuwe offerte.
 5. BGL is gerechtigd om voor de uitvoering van de Diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen.
 6. Indien de aard en de duur van de opdracht dit vereisen, houdt BGL Het Lid tussentijds via de overeengekomen wijze op de hoogte van de voortgang.
 7. De uitvoering van de Diensten is gebaseerd op de door Het Lid verstrekte informatie. Indien de informatie gewijzigd dient te worden, kan dit gevolgen hebben voor een eventuele vastgestelde planning. Nimmer is BGL aansprakelijk voor het bijstellen van de planning. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van de Diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Het Lid niet of niet tijdig, of niet in het gewenste formaat alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, een eventueel voorschot niet tijdig is ontvangen door BGL of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Het Lid komen, sprake is van vertraging heeft BGL recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak zoals hierboven genoemd komen voor rekening en risico van Het Lid.
 8. Indien de dienstverlening plaatsvindt tegen betaling van een vergoeding, is dit gebaseerd op een vast bedrag voor een bepaalde periode of op een bedrag per handeling of een combinatie hiervan. BGL geeft hierover heldere informatie op haar website vóór het aangaan van het Lidmaatschap.
 9. BGL is niet verantwoordelijk voor de gedragingen van Leden jegens elkaar tijdens bijvoorbeeld een evenement, bijeenkomst, training of in de online community.

Artikel 7 – Deelname aan activiteiten

 1. BGL kan diverse activiteiten verzorgen voor Het Lid en diens medewerkers.
 2. De activiteiten vinden plaats op een nader door BGL te bepalen locatie. De inhoud van de door BGL aangeboden activiteiten en de gedurende de activiteiten verleende kennis, adviezen, inzichten en informatie zijn niet bindend en slechts adviserend van aard, doch zal BGL de op haar rustende zorgplichten in acht nemen. De activiteiten worden voor zover mogelijk afgestemd op de wensen van Leden alsmede de behoeften van de betreffende deelnemer(s).
 3. BGL is gerechtigd de activiteiten te annuleren of te verplaatsen naar een andere datum indien er te weinig aanmeldingen zijn. Indien een Lid haar deelname wil verzetten naar een andere activiteit dan kan dat kosteloos voor aanvang van de activiteit door te mailen naar info@bgl.nl.
 4. Het Lid dient gedurende haar bezoek aan de activiteit of deelname een de online community zich in overeenstemming met de openbare orde, de goede zeden en de geldende regels van fatsoen te gedragen. Indien en voor zover van toepassing dient Het Lid zich in dit verband te houden aan de door (werknemers van) BGL gedane aanwijzingen en instructies.
 5. Ingeval van het niet naleven van de (gedrags)regels en/of wangedrag van Het Lid, is BGL gerechtigd om het Lidmaatschap te beëindigen en het desbetreffende Het Lid de toegang tot de activiteit te ontzeggen.
 6. Het is Het Lid niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van BGL tijdens de activiteit promotiemateriaal, waaronder mede begrepen samples, flyers, reclame en/of foldermateriaal uit te delen of te doen uitdelen voor zover de wet dit toelaat.

Artikel 8 – Verplichtingen Leden

 1. Het Lid is verplicht alle door BGL verzochte informatie alsmede relevante bijlagen en aanverwante informatie en gegevens tijdig en/of voor aanvang van het Lidmaatschap en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van het Lidmaatschap.
 2. BGL is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te controleren of om Het Lid te updaten met betrekking tot de informatie als deze in de loop van de tijd is veranderd, noch is BGL verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die door BGL voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van het Lidmaatschap.
 3. BGL kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van het Lidmaatschap, verzoeken om aanvullende informatie. Bij gebreke hiervan is BGL gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten totdat de informatie is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook jegens Het Lid. Ingeval van gewijzigde omstandigheden dient Het Lid dit direct, dan wel uiterlijk 3 werkdagen nadat de wijziging bekend is geworden, kenbaar te maken aan BGL.

Artikel 9 – Prijzen en betaling

 1. Alle prijzen zijn in beginsel exclusief omzetbelasting (btw), tenzij anders overeengekomen.
 2. BGL voert haar dienstverlening uit conform het overeengekomen tarief.
 3. Het recht om gebruik te maken van de Diensten is onderworpen aan een vergoeding per jaar die Het Lid verschuldigd is voor het algeheel gebruik van de diensten van BGL. De inhoud hiervan en de daarop van toepassing zijnde voorwaarden worden voor het aangaan van het Lidmaatschap met BGL aan Het Lid ter beschikking gesteld. Indien Het Lid niet aan haar (betalings)verplichtingen voortvloeiende uit het Lidmaatschap of deze voorwaarden voldoet, is BGL gerechtigd het Lidmaatschap te beëindigen.
 4. Partijen komen overeen dat Het Lid op basis van vooruitbetaling dient te betalen. Het Lid dient het bedrag volledig te betalen alvorens de toegang wordt verkregen.
 5. BGL is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen conform de geldende inflatie tarieven. Overige prijswijzigingen gedurende het Lidmaatschap zijn slechts mogelijk indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn vastgelegd in het Lidmaatschap.
 6. Indien een periodieke betalingsverplichting met Het Lid is overeengekomen, is BGL gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven schriftelijk aan te passen met inachtneming van een termijn van 3 maanden. Het Lid heeft het recht om bezwaar te maken tegen een prijsverhoging, welk bezwaar BGL met oog op rechtmatigheid en rechtvaardigheid zal onderzoeken en waarvan zij de uitkomst zal rapporteren aan het Lid.
 7. Het Lid dient deze kosten ineens, zonder verrekening of opschorting, binnen de opgegeven betaaltermijn zoals vermeld op de factuur te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van BGL.
 8. In geval van liquidatie, insolventie, faillissement, onvrijwillige liquidatie of verzoek tot betaling jegens Het Lid wordt de betaling en alle andere verplichtingen van Het Lid uit hoofde van het Lidmaatschap onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 10 – Incassobeleid

 1. Wanneer Het Lid niet aan haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn van 30 dagen heeft voldaan aan haar verplichting, is Het Lid van rechtswege in verzuim.
 2. Vanaf de datum dat Het Lid in verzuim is, zal BGL zonder nadere ingebrekestelling recht hebben op de wettelijke handelsrente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
 3. Indien BGL meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de integrale gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Het Lid.

Artikel 11 – Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

 1. BGL gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Het Lid en zal deze slechts conform de geldende normen gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal BGL de betrokkene hierover informeren.
 2. Het Lid is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van BGL verwerkt worden. Het Lid staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Het Lid BGL tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van het Lidmaatschap.
 3. Indien BGL op grond van het Lidmaatschap dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overeengekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

 Artikel 12 – Opschorting en ontbinding

 1. BGL heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens, databestanden en meer onder zich te houden indien Het Lid nog niet (volledig) aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan. Dit recht blijft onverminderd van kracht indien een voor BGL gegronde reden zich voordoet hetgeen opschorting in dat geval rechtvaardigt.
 2. BGL is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Het Lid in verzuim is met de nakoming van enige uit het Lidmaatschap voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daaronder begrepen. De opschorting zal terstond aan Het Lid schriftelijk worden bevestigd.
 3. BGL is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.
 4. De opschorting (en/of ontbinding) heeft geen invloed op de betalingsverplichtingen van Het Lid voor reeds uitgevoerde werkzaamheden. Bovendien is Het Lid verplicht om BGL te vergoeden voor elk financieel verlies dat BGL lijdt als gevolg van het in gebreke blijven van Het Lid.

 Artikel 13 – Overmacht

 1. BGL is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtsituatie haar verplichtingen op grond van het Lidmaatschap niet kan nakomen.
 2. Onder overmacht aan de zijde van BGL wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van BGL, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Het Lid of diens derden aan BGL zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van programmatuur of eventuele bij de uitvoering van de dienst betrokken derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) storing van elektriciteit, internet, datanetwerk- en/of telecommunicatiefaciliteiten, (vi) ziekte van werknemers van BGL of door haar ingeschakelde adviseurs en (vii) overige situaties die naar het oordeel van BGL buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.

 Artikel 14 – Beperking van aansprakelijkheid

 1. Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van BGL, is BGL uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Het Lid BGL binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld en BGL deze tekortkoming vervolgens niet binnen een redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving/onderbouwing van de tekortkoming, zodat BGL in staat is om adequaat te reageren.
 2. Indien het verrichten van Diensten door BGL leidt tot aansprakelijkheid van BGL, is die aansprakelijkheid beperkt tot het totale bedrag dat in het kader van het Lidmaatschap wordt gefactureerd, doch slechts ten aanzien van de door Het Lid geleden directe schade tenzij de schade het gevolg is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid zijdens BGL. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel.
 3. BGL sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor gevolgschade. BGL is niet aansprakelijk voor indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vermogensverliezen, vertragingsschade, renteschade en immateriële schade.
 4. Het Lid vrijwaart BGL voor alle aanspraken van derden als gevolg van een gebrek ten gevolge van een dienst die door Het Lid aan een derde is geleverd en mede bestond uit door BGL geleverde Diensten, tenzij Het Lid kan aantonen dat de schade uitsluitend is veroorzaakt door de dienst van BGL.
 5. BGL staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens BGL verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
 6. Alle aanspraken van Het Lid wegens tekortschieten aan de zijde van BGL vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij BGL binnen een jaar nadat Het Lid bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Een jaar na het beëindigen van het Lidmaatschap tussen partijen vervalt de aansprakelijkheid van BGL.

Artikel 15 – Geheimhouding

 1. BGL en Het Lid verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een Lidmaatschap. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit het lidmaatschap en moet tevens worden aangenomen indien men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat. De geheimhouding is niet van toepassing indien de betreffende informatie reeds openbaar/algemeen bekend is, de informatie niet vertrouwelijk is en/of de informatie niet gedurende het Lidmaatschap bij Het Lid aan BGL bekend gemaakt is en/of op andere wijze door BGL is verkregen.
 2. In het bijzonder ziet de geheimhouding op door BGL opgestelde en/of gedeelde publicaties, inzichten, trainingen, adviezen, rapportages, ontwerpen, werkwijzen en/of verslaglegging. Het is Het Lid uitdrukkelijk verboden de inhoud hiervan te delen met medewerkers die niet bevoegd zijn hiervan kennis te nemen en met (onbevoegde) derden. Voorts betracht BGL steeds de vereiste zorgvuldigheid in de omgang met alle bedrijfsgevoelige informatie door Het Lid verstrekt.
 3. Indien BGL op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken en BGL zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is BGL niet gehouden tot enige schadevergoeding en geeft Het Lid geen grond voor ontbinding van het Lidmaatschap.
 4. Voor de overdracht of verspreiding van informatie aan derden en/of publicatie van verklaringen, adviezen of producties die door BGL aan derden worden verstrekt, is de schriftelijke toestemming van BGL vereist, tenzij een dergelijke toestemming vooraf uitdrukkelijk is overeengekomen. Het Lid zal BGL vrijwaren voor alle aanspraken van dergelijke derden als gevolg van het vertrouwen op dergelijke informatie die zonder de schriftelijke toestemming van BGL is verspreid.
 5. De geheimhoudingsverplichting leggen BGL en Het Lid ook de door hen in te schakelen derden op.

 Artikel 16 – Intellectuele Eigendomsrechten

 1. Alle IE-rechten en auteursrechten van BGL waaronder in ieder geval begrepen, maar niet beperkt tot alle publicaties, inzichten, trainingen, ontwerpen, modellen, rapportages en adviezen berusten uitsluitend bij BGL en worden niet overgedragen aan Het Lid tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 2. Indien overeengekomen is dat één of meerdere van voorgenoemde zaken c.q. werken van BGL worden overgedragen aan Het Lid, is BGL gerechtigd hiervoor een aparte Overeenkomst te sluiten en een daartoe passende geldelijke vergoeding te eisen van Het Lid. Een dergelijke vergoeding dient door Het Lid te worden voldaan alvorens zij de betreffende zaken c.q. werken met de daarop rustende IE-rechten verkrijgt.
 3. Het is Het Lid verboden om alle stukken en programmatuur waarop de IE-rechten en auteursrechten van BGL rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden (waaronder gebruik met commerciële doeleinden) zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van BGL. Indien Het Lid wijzigingen wenst aan te brengen in door BGL opgeleverde zaken, dient BGL expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen.
 4. Het is Het Lid verboden om de zaken en bescheiden waarop de intellectuele eigendomsrechten van BGL rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in het Lidmaatschap.
 5. Partijen zullen elkaar informeren en gezamenlijk maatregelen nemen indien er zich een inbreuk op de IE-rechten voordoet.

Artikel 17 – Vrijwaring en juistheid van informatie

 1. Het Lid is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden, in welke vorm dan ook die zij aan BGL verstrekt in het kader van een Overeenkomst, alsmede voor de gegevens die zij van derden heeft verkregen en welke aan BGL zijn verstrekt ten behoeve van de uitvoering van de Dienst.
 2. Het Lid vrijwaart BGL van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen met betrekking tot het tijdig verstrekken van alle juiste, betrouwbare en volledige gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden.
 3. Het Lid vrijwaart BGL voor alle aanspraken van Het Lid en door hem ingeschakelde of onder hem werkzame derden, alsmede van klanten van Het Lid, gebaseerd op het niet (tijdig) verkrijgen van eventuele toestemmingen benodigd in het kader van de uitvoering van het Lidmaatschap.
 4. Het Lid vrijwaart BGL voor alle aanspraken van derden welke voortvloeien uit de werkzaamheden verricht ten behoeve van Het Lid, waaronder tevens verstaan maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten op de door Het Lid verstrekte gegevens en informatie die bij het uitvoeren van het Lidmaatschap gebruikt kunnen worden en/of het handelen of nalaten van Het Lid jegens derde(n).
 5. Indien Het Lid elektronische bestanden, software of informatiedragers aan BGL verstrekt, garandeert Het Lid dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 18 – Klachten

 1. Indien Het Lid niet tevreden is over de service van BGL of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Het Lid verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen mondeling of schriftelijk gemeld worden via info@bgl.nl met als onderwerp “Klacht”.
 2. De klacht moet door Het Lid voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil BGL de klacht in behandeling kunnen nemen.
 3. BGL zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
 4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

 Artikel 19 – Toepasselijk recht

 1. Op de rechtsverhouding tussen BGL en Het Lid is Nederlands recht van toepassing.
 2. BGL heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal Het Lid hiervan op de hoogte stellen.
 3. Ingeval van vertalingen van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse versie leidend.
 4. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen BGL en Het Lid, worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Den Haag, locatie Den Haag tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.

Alphen aan den Rijn, 12 december 2023