U gebruikt een verouderde browser zonder flexbox support. Hierdoor zal de website niet goed weergegeven worden. Update alstublieft uw browser of ga over op een moderne browser, zoals Chrome, Edge (Windows), Safari (Mac) of Firefox. [Internet Explorer moet minimaal versie 11 zijn]

Opleiding tot Loopbaanprofessional

Schrijf je in Open Dagen
 • duur10 maanden
 • kosten€ 6.000,-
 • diplomaPost-HBO Diploma, Coach Foundation EQA
 • erkenningCPION/SPHBO, EMCC/NOBCO, Noloc
In het kort

Van lifetime employment naar lifetime employability

De huidige snelle tijd vraagt om organisaties die flexibel, snel, innovatief en sterk concurrerend zijn. Van medewerkers wordt verwacht dat zij voortdurend bezig zijn met het uitbreiden van hun competenties, op de hoogte zijn van actuele ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en flexibel in hun werk. Organisaties beschikken hierdoor over breed inzetbaar, hoog gekwalificeerd personeel. Werknemers verhogen zo hun marktwaarde en zijn minder afhankelijk van de organisatie waar ze werken. In theorie een win-win situatie in de praktijk een weg met hindernissen.

Veel medewerkers houden zich pas bezig met loopbaanontwikkeling als hun eigen functie in gevaar komt (bijvoorbeeld na een overname, fusie of reorganisatie) of als gevolg van een persoonlijke crisis (een burn-out bijvoorbeeld of depressie). Soms zijn het de managers zelf die de employability belemmeren. Zij willen niet het risico lopen hoog gekwalificeerde medewerkers op te leiden om die vervolgens te verliezen aan een andere afdeling of concurrent.

Om al deze ontwikkelingen in goede banen te leiden, is een uitgebalanceerde aanpak op het gebied van loopbaanontwikkeling nodig. In de opleiding tot Loopbaanprofessional richt u zich op de loopbaanvraagstukken van individuele cliënten in verschillende levensfasen en met uiteenlopende achtergronden. Bij de exploratie van hun vragen wordt de verbinding gemaakt met actuele ontwikkelingen en actuele trends die spelen in de organisatiecontext, op de arbeidsmarkt en in het opleidingenveld.

De  geaccrediteerd Post-HBO opleiding Loopbaanprofessional biedt u in vier modules een brede kijk op de verschillende facetten van het vak van loopbaancoach/-adviseur. U leert op ervaringsgerichte en praktische wijze hoe u strategische en methodische kennis, praktische instrumenten en effectieve coachings- en adviesvaardigheden kunt inzetten in de praktijk van loopbaanbegeleiding. Binnen de opleiding is ook een belangrijke plaats ingeruimd voor het werken aan uw persoonlijke ontwikkeling, wat bijdraagt aan een betere kwaliteit van werken en leven.

Certificering
 • Post-HBO Diploma Loopbaanprofessional CPION
 • BGL-diploma met keurmerk Noloc-geaccrediteerde loopbaanopleiding
 • Europees geaccrediteerd diploma Coach Foundation EMCC/NOBCO

Aansluiting mogelijk bij beroepsorganisaties als Noloc en NOBCO.

 

Artikel loopbaanbeleid: van liftetime employ naar lifetime employability
BGL-lidmaatschap

Volg deze opleiding als lid van BGL en bespaar op de kosten. Want met het BGL-lidmaatschap heb je onbeperkt toegang tot alle opleidingen en trainingen voor een vaste prijs per jaar. Wil je deze opleiding volgen? Meld je eerst aan als BGL-lid en daarna voor deze opleiding om direct gebruik te maken van het voordeel.

Lees hier meer over het BGL-lidmaatschap of mail naar info@bgl.nl voor meer informatie.

Inhoud
Module Oplossingsgericht werken in loopbaancoaching (4 dagen)

Deze vierdaagse module vormt het fundament voor uw ontwikkeling tot loopbaanprofessional.

Er is een centrale plaats ingeruimd voor het empathisch en respectvol communiceren en oplossingsgericht coachen. Door vanuit oprechte belangstelling aan te sluiten bij de belevingswereld van de cliënt, ontstaat de vertrouwensrelatie die nodig is om de loopbaancoaching succesvol te laten verlopen. Vanuit de gedachte dat ieder mens mogelijkheden in zich draagt om succes te realiseren, ondersteunt u de cliënt bij het verder ontwikkelen van reeds aanwezige kwaliteiten. Een kleine stap in de goede richting is vaak al voldoende om een proces van grote verandering op gang te brengen. Uw aanpak is betrokken en tegelijkertijd resultaatgericht.

Omdat verandering veelal gepaard gaat met weerstand en (heftige) emoties, is het belangrijk dat u veranderingsprocessen kunt faciliteren. U verwerft verdiept inzicht in veranderingsprocessen die zich in mensen en organisaties afspelen en leert hoe u veranderingsbereidheid kunt stimuleren.

Naast het opdoen van inzichten en praktische vaardigheid is zelfonderzoek en reflectie op het eigen handelen essentieel in uw ontwikkeling tot loopbaanprofessional.

Na succesvolle afronding van deze module, het eerste praktijktraject en videoassement heeft u recht op het Europees erkende diploma Coach Foundation (EMCC/EQA).

Module Inrichten loopbaanonderzoek en inzet instrumenten (4 dagen)

In deze vierdaagse module leert u hoe u gefaseerd structuur en diepgang kunt aanbrengen in het loopbaantraject, rekening houdend met de wensen en behoeften en het instroomniveau van de cliënt. Met behulp van verschillende loopbaaninstrumenten ondersteunt u de cliënt bij het verkrijgen van inzicht in de eigen persoonlijkheid, persoonlijke geschiedenis, kwaliteiten, waarden en drijfveren, interesses, omgevingsfactoren, beroepswensen en capaciteiten. U leert hoe u de rode draad in de persoonlijke – en loopbaanitems kunt vaststellen en vertalen naar loopbaanrichtingen (functie, taken, werkomgeving) en/of een persoonlijk ontwikkelings- en actieplan.

Omdat u zelf het belangrijkste instrument in loopbaancoaching bent, is het essentieel uzelf goed te leren kennen. Hiertoe doorloopt u ook zelf de verschillende fasen van een loopbaantraject. Niet alleen krijgt u hierdoor zicht op eigen (ontwikkel)thema's, maar ervaart u tevens de impact van loopbaancoaching.

Module (Psychologische) vragenlijsten, arbeidsmarkt en opleidingsadvies (3 dagen)

In deze driedaagse training krijgt u de unieke kans om te werken met het testplatform TrjcT van LDC en het eHealth platform van Embloom.
TrjcT is een loopbaan(her)oriëntatie- en mobiliteittool dat bestaat uit verschillende professionele vragenlijsten en tests. De resultaten hiervan (de interne analyse) zijn direct gelinkt aan informatie over beroepen, opleidingen, cursussen en vacatures die samen de externe analysevormen.
Embloom faciliteert een internetapplicatie voor diagnostiek en effectmeting van o.a. op de GGZ gerichte psychologische vragenlijsten.

De invulling van de lessen kent theoretische en praktische aspecten. Er wordt ingegaan op de theoretische achtergrond van psychologische tests en vragenlijsten en het op verantwoorde wijze omgaan daarmee in verschillende fasen van het loopbaanproces afgestemd op de situatie van de cliënt.
Praktische oefening vindt plaats aan de hand van praktijkcasuïstiek. U oefent vaardigheden als testinterpretatie, bespreken van resultaten en het aanpakken van probleemsituaties.

In de training wordt de koppeling met de arbeidsmarkt gemaakt en leert hoe u cliënten effectief kunt ondersteunen bij het benaderen ervan. Ook leert u de opleidingsbehoeften van de cliënt in kaart te brengen en te verbinden met het opleidingsaanbod en de vraag vanuit organisaties en de arbeidsmarkt.

Module Loopbaancoaching in organisaties, duurzame inzetbaarheid (3 dagen)

In deze training besteden aandacht aan het proces van loopbaancoaching in organisaties en de relatie met de individuele loopbaanontwikkeling en inzetbaarheid van medewerkers. Hierbij is er aandacht voor instroom, doorstroom en uitstroom (HRM-cyclus) en actuele trends als duurzame inzetbaarheid, talent- en competentiemanagement.

In het kader van duurzame inzetbaar besteden we aandacht aan factoren die bepalend zijn voor vitaliteit en het verlies ervan. U onderzoekt hoe u vitaliteitsbewustzijn kunt vergroten en krijgt praktische handreikingen om sturing te geven aan uw eigen vitaliteit en die van uw cliënten.

Het werk van de loopbaanprofessional kent verschillende spanningsvelden en ethische dilemma's. U leert hoe u zorgvuldige keuzes kunt maken en transparant kunt werken in de beroepspraktijk van loopbaancoaching. Aandachtspunten zijn:
- de rol van interne en externe loopbaancoach
- verplichte en vrijwillige mobiliteit
- rapportage en ethisch handelen

Slotbijeenkomst en diplomering (1 dag)

Onder het motto delen = vermenigvuldigen presenteren de deelnemers op de laatste lesdag de uitkomsten van hun eindopdracht en geven zij inzage in het ontwikkelproces dat zij hebben doorlopen. De kroon op het harde werken is de feestelijke uitreiking van het Post-HBO diploma Loopbaanprofessional van CPION en het BGL-diploma met het keurmerk Noloc geaccrediteerde loopbaanopleiding

Loopbaantrajecten, supervisie en intervisie

U maakt de vertaalslag van het geleerde naar de praktijk in het uitvoeren van drie loopbaantraject onder supervisie. De ervaringen die in de praktijk worden opgedaan vormen input voor de supervisie en lesbijeenkomsten en vice versa.

In de supervisie (individueel en groepsgewijs) werkt u zowel vragen uit die betrekking hebben op het begeleidingsproces van de cliënt, als vragen die samenhangen met uw eigen functioneren en ontwikkeling.

U ontvangt ook ondersteuning in de vorm van e-coaching (schriftelijke feedback op de ingeleverde reflectieverslagen) en in de vorm van open space bijeenkomsten (online bijeenkomst om te sparren over de lesstof en praktijktrajecten).

In de oefen-/intervisiegroep oefent u extra met de stof betrekking heeft op de gevolgde lessen en reflecteert op basis van praktijkcasuïstiek op uw eigen handelen.

(Loopbaan)coaches kunnen losse modules uit het totaaltraject volgen in het kader van nascholing. https://bgl.nl/training/trainingen-loopbaancoaching/

Bekijk literatuurlijst

Doelgroep & Toelating

Bekijk of deze opleiding geschikt voor u is.

Lees verder
Doelgroep

De opleiding tot Loopbaanprofessional is voor iedereen die zich beroepshalve bezighoudt met adviseren, coachen of counseling en zich verder wil bekwamen op het gebied van loopbaanontwikkeling. Binnen de eigen organisatie of als zelfstandige loopbaancoach.

Bijvoorbeeld:

 • HR-managers die zich richten op de duurzame inzetbaarheid voor hun medewerkers.
 • Personeelsadviseurs die adequate tools nodig hebben om employability te stimuleren en die een belangrijke rol spelen op het gebied van de advisering en coaching van het lijnmanagement en medewerkers.
 • Re-integratieadviseurs met een belangrijke taak op het gebied van verzuimmanagement en re-integratie op de arbeidsmarkt en in dit kader op zoek zijn naar kennis, kunde en een professionele basishouding.
 • Interne en externe coaches die optimaal willen inspelen op de toenemende behoefte van zowel organisaties als particulieren aan ondersteuning bij de loopbaanontwikkeling van respectievelijk hun medewerkers of henzelf.
 • Schooldecanen, mentoren en studieloopbaanbegeleiders die zich onder meer bezighouden met de studiekeuze en loopbaanoriëntatie van leerlingen/studenten.
Toelating

Als deelnemer beschikt u over een HBO werk- en denkniveau.

Download de "Studeren bij BGL" brochure

Diploma & Erkenningen

U ontvangt na voltooiing van uw opleiding een erkend diploma.

Lees verder
Diploma
 • Diploma Coach Foundation erkend door EMCC/NOBCO
 • Post-HBO registerdiploma van de Stichting Post Hoger Beroeps Onderwijs Nederland. Je wordt tegelijkertijd opgenomen in het Post-HBO Register.
Erkenningen

CPION/SPHBO
CPION (Centrum Post-Initieel Onderwijs) vormt het aanspreekpunt voor aanbieders die hun post-initiële opleidingen willen laten registreren als officiële Registeropleiding. De SPHBO is een landelijke dienstverlenende organisatie op het gebied van Post-HBO-opleidingen. Na succesvolle afronding van de opleiding Loopbaanprofessional komt u in aanmerking voor het Post-HBO diploma en wordt u opgenomen in het Post-HBO register. www.cpion.nl

EMCC/NOBCO
De European Mentoring & Coaching Council (EMCC) heeft tot doel een good coaching practice in heel Europa te bevorderen. In dat kader zorgt de EMCC voor twee Europese kwaliteitskeurmerken: European Individual Accreditation (EIA) voor coaches en European Quality Award (EQA) voor opleidingen voor coaches.
BGL biedt EMCC geaccrediteerde Coachopleidingen aan op Foundation en Practitioner niveau. www.emccouncil.org
De NOBCO is een beroepsorganisatie voor coaching in Nederland en verzorgt de EMMC accreditatie in Nederland. U kunt zich  na het volgen van de geaccrediteerde coachopleidingen onder voorwaarden aansluiten bij de NOBCO. www.nobco.nl

NOLOC
Nadat u de opleiding heeft afgerond, kunt u zich laten registreren bij de Noloc. Dit is een vereniging voor loopbaanprofessionals die zich inzet voor de professionaliteit van de beroepsgroep. U kunt zich in eerste instantie melden als aspirant-lid en heeft dan drie jaar de tijd om aan de voorwaarden te voldoen die gelden voor een volledig lidmaatschap en registratie als Erkend Loopbaanprofessional in het beroepsregister. Daarna vindt iedere drie jaar een herregistratie plaats. Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.noloc.nl

Career Management Instituut (CMI)
Het Career Management Instituut (CMI) is de certificerende instantie voor loopbaanprofessionals die hun vakbekwaamheid willen aantonen. Het CMI houdt een register bij van loopbaanprofessionals op het gebied van loopbaanadvisering. Er worden 3 registratieniveaus onderscheiden. De minimum eis is zeven jaar algemene werkervaring, waarvan drie jaar specifieke ervaring als loopbaanprofessional. Beginnende loopbaanprofessionals, die aan het eerste criterium inzake algemene en specifieke werkervaring nog niet voldoen, kunnen zich reeds bij CMI inschrijven als aankomend loopbaanprofessional. Zij krijgen de status 'Aspirant Loopbaanprofessional' toegekend.

Degenen die de certificeringsprocedure met goed gevolg hebben doorlopen, mogen zich Register Loopbaanprofessional (RL) noemen. De Register Loopbaanprofessional verplicht zich tot ontwikkeling en permanente bijscholing in het vakgebied. Eens in de drie jaar toetst CMI of de inschrijving in het register voortgezet kan worden. Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.cmi.nl

CEDEO/NRTO
BGL heeft een Cedeo-erkenning voor zowel de maatwerkactiviteiten als de opleidingen met een open inschrijving.
Tevens heeft BGL een NRTO-keurmerk. Beide keurmerken zijn een erkenning voor de kwaliteit van onze producten en professionaliteit van onze dienstverlening.

Lees in de opleidingsbrochure welke doorstroommogelijkheden deze opleiding biedt.

Heb je een vraag? Vul hier het contactformulier in

Lesopmerkingen

(Loopbaan)coaches die hun competenties willen verbreden en verdiepen, kunnen ook losse modules volgen.
Link: https://bgl.nl/training/trainingen-loopbaancoaching/

Lesoverzicht

Toelichting

 • Een overzicht van de verschillende startdata en leslocaties staat aan de linkerkant van de pagina weergegeven.
 • Voor de uitgebreidere planning kunt u de gewenste startdatum aanklikken, te vinden onder het kopje planning.
Bekijk de lessen, tijden & locaties

Alle data wijzigingen voorbehouden. Start onder voorbehoud van voldoende aanmeldingen.

Lees het verhaal van Sonja Hoof, die bij ons de opleiding tot Loopbaanprofessional volgde en werkzaam is vanuit haar eigen bureau Corazón Loopbaancoaching.

» Lees het interview
Schrijf je online in

Heeft u een vraag? Bekijk onze Veelgestelde Vragen pagina. Mochten er nog vragen onbeantwoord blijven, kunt u contact met ons opnemen via info@bgl.nl of via 023-555 67 55.