U gebruikt een verouderde browser zonder flexbox support. Hierdoor zal de website niet goed weergegeven worden. Update alstublieft uw browser of ga over op een moderne browser, zoals Chrome, Edge (Windows), Safari (Mac) of Firefox. [Internet Explorer moet minimaal versie 11 zijn]

Opleiding tot Kindercoach

Schrijf je inDownload de brochure
 • duurca. 15 maanden
 • kosten€ 4.850,-
 • diplomaPost-HBO Diploma
 • erkenningSNRO, SKJ, Registerplein
In het kort

Kindercoaching: stimuleren en benutten van ontwikkelingsmomenten van kinderen

Tijdens de opleiding tot Kindercoach ontwikkelt u competenties die nodig zijn om het basisschoolkind met eenvoudige gedrags- en sociaal-emotionele problemen verantwoorde hulp te kunnen bieden. De hulpvraag van het kind staat echter nooit op zichzelf. In de begeleiding van het kind heeft u ook te maken met het systeem waarvan het kind deel uitmaakt: ouders, broers en zussen, leraren, vriendjes en vriendinnen etc. We vinden het daarom belangrijk dat u tijdens de opleiding ook basiskennis en basisvaardigheden verwerft die u in staat stellen het kind in z’n systeem te begeleiden.

De opleiding tot Kindercoach is ingebed in een brede opleiding tot coach. Tijdens een groot deel van de lesbijeenkomsten werken we met divers samengestelde groepen, zodat er kruisbestuiving kan plaatsvinden tussen de deelnemers met de verschillende specialisatierichtingen.

Deze werkwijze sluit aan bij de vraag van het werkveld om professionals die naast hun eigen specialisme ook zicht hebben op het gehele spectrum van psychosociale hulpverlening. Dit bevordert onderlinge samenwerking en uitwisseling tussen verschillende beroepsbeoefenaren.

Introductievideo

Specialisatie als kindercoach vindt plaats tijdens de praktijktrajecten en in de supervisiegroep die bestaat uit deelnemers met dezelfde specialisatie. In het laatste blok van de opleiding spitsen de lessen zich geheel toe op de door u gekozen specialisatie.

Uw professionele ontwikkeling gaat in de opleiding gelijk op met het werken aan persoonlijke ontwikkeling, wat bijdraagt aan een betere kwaliteit van werken én leven.

Schematisch overzicht

Inhoud
Basisfilosofie en werkmodel

Tijdens de opleiding maakt u kennis met de basisfilosofie en het werkmodel dat het raamwerk vormt voor de verschillende lesonderdelen. U leert werken vanuit een aantal basale aannames over de relatie tussen de coach en de cliënt, over effectief werken, over de aard van problemen, oplossingen en veranderingsprocessen.

We hanteren daarbij een integratieve aanpak. Dat wil zeggen dat we theorie en methodieken uit verschillende stromingen in het werkmodel bijeengebracht hebben in een samenhangend geheel. De verschillende stromingen zijn onder meer het Oplossingsgerichte werken, het Systeemgericht werken, Het Neuro-Linguïstisch Programmeren (NLP), de Cognitieve Gedragstherapie (RET, ACT, Mindfulness), de Geweldloze communicatie. Ook ontwikkelt u stevige basiskennis op het gebied van ontwikkelingspsychologie, opvoedkunde en psychopathologie.

De attitude van de coach

Een professionele attitude is essentieel voor het aangaan van een effectieve werkrelatie met uw cliënten. Als coach toont u interesse en empathie, maar houdt tegelijkertijd voldoende afstand. Hierdoor kan de cliënt ten volle gebruik maken van de eigen mogelijkheden en hulpbronnen. Via zelfonderzoek en observaties van anderen krijgt u zicht op uw sterke kanten en ook uw valkuilen. U leert hoe u een evenwichtig kader kunt creëren, waarbinnen u uw natuurlijke kracht optimaal kunt benutten.

Respectvol en empathisch communiceren

De basis voor iedere vorm van coaching is het gesprek. De kwaliteit van het gesprek heeft grote invloed op de kwaliteit van de relatie die u met uw cliënt heeft. U leert een relatie op te bouwen die zich kenmerkt door wederzijds respect, vertrouwen, invoelingsvermogen en echtheid. In dit lesblok zijn krachtige technieken uit het Neuro-Linguïstisch Programmeren (NLP) opgenomen.

Intake en doorverwijzing

Tijdens de intake wordt de basis gelegd voor een goed verlopende coaching. Dit doet u door stevig contact te maken en een duidelijke werkrelatie te bevorderen. Hierdoor is voor alle betrokkenen vanaf het begin helder wat de inzet wordt van de coaching, volgens welke methodiek gewerkt zal worden en onder welke voorwaarden dit het beste kan gebeuren. Daarbij is het belangrijk om zicht te krijgen op factoren die belemmerend kunnen werken in de coaching. Deze kunnen te maken hebben met onrealistische verwachtingen, morele bezwaren, de eigen vaktechnische kennis of de aard van de problematiek. In alle gevallen is een zorgvuldige door- of terugverwijzing belangrijk.

Ontwikkelingspsychologie en Opvoedkunde

Tijdens de opleiding krijgt u inzicht in de ontwikkelingsfasen die mensen doormaken en de levenstaken die daarmee samenhangen. Al deze fasen hebben hun eigen dynamiek, kennen hun eigen uitdagingen en groeimomenten. Samen vormen ze de context waarbinnen we opgroeien en volwassen worden. De levensthema’s die we allemaal hebben, krijgen in deze verschillende fasen hun eigen accenten. Hoe we een bepaalde fase doorlopen, is van invloed op wat we in de volgende fase tegenkomen en hoe we daarmee omgaan. Kennis van dit proces helpt u als coach de problematiek te doorgronden en passende steun te bieden aan kinderen, hun ouders en andere betrokken.

Meldcode en Ethiek

Elk mens, dus ook elke professional, krijgt te maken met keuzes en dilemma’s. Wanneer zich een (ethisch) dilemma voordoet, wordt de coach geacht een zorgvuldige afweging te maken alvorens tot actie over te gaan. Hierbij spelen de persoonlijke normen en waarden, alsook de beroepsethiek een rol. Specifiek gaan we tijdens dit lesblok in op het thema huiselijk geweld en kindermishandeling, waarin ethische dilemma’s, persoonlijke opvattingen en het wettelijk kader een rol spelen. U ontvangt een certificaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, waarmee u aantoont professioneel te kunnen handelen bij (vermoedens van) huiselijk geweld en kindermishandeling.

Diagnostiek en Psychopathologie

Veel coaches zijn op zoek naar systematiek en duidelijkheid in hun werk. Die wordt tijdens de opleiding geboden in de vorm van behandelingsgerichte diagnostiek, waarin we problemen en veranderingen zien als ontwikkelingsmogelijkheden en begeleiding als een proces. De coachingsdoelen worden in samenspraak met de cliënt vastgesteld, rekening houdend met beschermende en risicofactoren (gebeurtenissen, omstandigheden, persoonlijke eigenschappen) in het leven van de cliënt.

Methodieken en Thematieken

Binnen de opleiding werken we vanuit een aantal krachtige methodieken die tot een samenhangend geheel zijn samengebracht in een werkmodel. De werkvormen die samenhangen met de gehanteerde methodieken kunnen worden toegepast in het werken met kinderen, jongeren, volwassenen en (gezins)systemen. In een aantal lesonderdelen hebben we ervoor gekozen om methoden en werkvormen te koppelen aan een specifiek thema.


Lees de brochure voor meer informatie.

Studiebelasting

12-15 uur per week inclusief de lesdag.

Download de opleidingsbrochure voor uitgebreidere informatie.

Bekijk literatuurlijst

Doelgroep & Toelating

Bekijk of deze opleiding geschikt voor u is.

Lees verder
Doelgroep

De opleiding tot Kindercoach is bestemd voor alle mensen die met kinderen (willen) werken:

 • Professionals uit het onderwijs: leerkrachten, remedial teachers, interne begeleiders.
  Leerkrachten en begeleiders worden regelmatig geconfronteerd met leerlingen die extra zorg behoeven, bijvoorbeeld kinderen met een handicap, leerproblemen of gedragsproblemen. Voor hen wordt gezocht naar een passende onderwijsplek, bij voorkeur op een reguliere basisschool met extra begeleiding. Hoewel scholen in hun nascholingsprogramma’s wel aandacht besteden aan de opvang van kinderen met extra zorgbehoeften, blijken in de praktijk adequate handvatten om deze kinderen te begeleiden, te ontbreken.
 • Professionals werkzaam in de kinderdagopvang, naschoolse opvang en peuterspeelzalen.
 • Professionals uit de jeugd- en gezinszorg, bijvoorbeeld jongerenwerkers, jeugdhulpverleners, maatschappelijk werkers.
 • Orthopedagogen, klinisch pedagogen die op zoek zijn naar praktische handvatten in het begeleiden van kinderen met leer- en gedragsproblemen.
 • Therapeuten en coaches die zich in hun praktijk (ook) willen richten op het begeleiden van kinderen.
Toelating

Als deelnemer beschikt u over een HBO diploma of academisch denk- en/of werkniveau.

Download de "Studeren bij BGL" brochure

Diploma & Erkenningen

U ontvangt na voltooiing van uw opleiding een erkend diploma.

Lees verder
Diploma

U ontvangt een SNRO geaccrediteerd diploma Kindercoach op post-HBO niveau.

Erkenningen

CEDEO en NRTO
BGL heeft een Cedeo-erkenning voor zowel de maatwerkactiviteiten als de opleidingen met een open inschrijving. Tevens heeft BGL een NRTO-keurmerk. Beide keurmerken zijn een erkenning voor de kwaliteit van onze producten en professionaliteit van onze dienstverlening.

SNRO
De SNRO is een onafhankelijk instituut voor kwaliteitswaarborg van beroepsopleidingen en opleidingsinstituten op het terrein van de integrale en complementaire gezondheidszorg. BGL heeft een SNRO Systeemaccreditatie gekregen voor de Brede Coach opleiding en de daaropvolgende therapeutische verdiepingen.

Beroepsvereniging
Na afronding van de opleiding kunt u zich als coach onder voorwaarden aansluiten bij de NFG in hun coachregister.
Bij aansluiting weet u zich verzekerd van de steun van een professionele beroepsvereniging, die samen met haar leden de kwaliteit van behandelaar en behandeling waarborgt. (Voordelen beroepsvereniging lidmaatschap: collectieve rechtsbijstand- en beroeps-/bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, cliënten klacht- en tuchtrecht, NFG keurmerk.)

SKJ
De opleiding tot Kindercoach is tevens als bij- en nascholing geaccrediteerd door Stichting Kwaliteitsregister Jeugd voor 865 punten.

Registerplein
De opleiding tot Kindercoach is tevens als bij- en nascholing geaccrediteerd door Registerplein. Het aantal registerpunten is afhankelijk van de categorie waaronder u staat geregistreerd in het register, (865, of 28.4 registerpunten.)

Doorstroommogelijkheden

Verbreding van kennis
Het volgen van een brede coachopleiding met meerdere specialisatierichtingen biedt u nog een aantrekkelijk voordeel. U kunt uw competenties en werkveld als coach verruimen door in een verkort traject en tegen beperkte kosten (€ 1.500,-) ook nog een van de andere specialisaties te volgen. U volgt 4 lesdagen van de door u gekozen extra specialisatierichting en voert onder supervisie 2 praktijktrajecten uit met de extra specialisatie doelgroep.
U ontvangt na voltooiing van uw opleiding een erkend diploma.

Daarnaast biedt BGL een wisselend aanbod aan kortdurende nascholingsactiviteiten aan in de vorm van masterclasses en trainingen waarmee u uw kennis en inzichten kunt verrijken. Lees hier verder.

Verdieping van kennis
Na afronding van onze Brede Coachopleiding en met een positief advies van het begeleidingsteam is het mogelijk om u verder te verdiepen binnen een van onze 2-jarige therapeutische opleidingen. Mogelijk dient u hiervoor nog wel een kort aanvullend instroomprogramma te volgen:

Doorstroommogelijkheden

Tijden & Locaties
 • Opleidingsduur:

  ca. 15 maanden

 • Lestijd:

  10.00-17.00 uur (dagopleidingen)
  13.00-20.00 uur (middag/avond, rijd filevrij!)
  19.00-22.00 uur (avondopleiding)

 • Leslocatie:
Kosten
 • Kosten:

  € 4.850,-

 • Inclusief:

  - 21 lesdagen (17 lesdagen brede coachopleiding en 4 lesdagen gericht op eigen specialistische uitstroomprofiel.
  - 3x leertherapie sessies (1x individueel- , 2x groepsleertherapie.)
  - 3x supervisie op de specifieke doelgroep gerichte werkervaringstrajecten.

 • Bijkomende kosten:

  Literatuurkosten ca. €150 (door student zelf te verzorgen)

 • Betalingsregeling:

  Betalen in 5 termijnen is mogelijk, bijkomende administratiekosten €100.

BGL is vrijgesteld van BTW

Lesopmerkingen

Voor de avondopleiding geldt dat de specialisatiedagen overdag plaatsvinden, evt. ook op andere locatie en/of dag.
* Het kan zijn dat de laatste 4 specialisatielessen plaatsvinden op een andere locatie en/of dag.

Lesoverzicht

Klik op een startdatum om alle lesdagen te zien.

Eindhovenstartdatum: woensdag 11 september 2019 - (8508)

Lestijd: 10.00-17.00 uur

2019
September: 11, 25
Oktober: 09, 30
November: 13, 27
December: 11
2020
Januari: 15, 29
Februari: 19
Maart: 04, 18
April: 08, 22
Mei: 13
Juni: 03, 24
September: *
Oktober: *
November: *
December: *

Doornstartdatum: donderdag 26 september 2019 - (8555)

Lestijd: 10.00-17.00 uur

2019
September: 26
Oktober: 10, 31
November: 21
December: 12
2020
Januari: 9, 23
Februari: 6, 20
Maart: 5, 19
April: 2, 23
Mei: 14, 28
Juni: 18
Juli: 2
September: *
Oktober: *
November: *
December: *

Hoofddorpstartdatum: zaterdag 28 september 2019 - (8557)

Lestijd: 10.00-17.00 uur

2019
September: 28
Oktober: 12
November: 2, 11, 30
December: 14
2020
Januari: 11, 25
Februari: 8, 29
Maart: 14, 28
April: 18
Mei: 9, 23
Juni: 13, 27
September: *
Oktober: *
November: *
December: *

Doornstartdatum: dinsdag 8 oktober 2019 - (8556)

Lestijd: 10.00-17.00 uur

2019
Oktober: 8, 29
November: 12, 26
December: 17
2020
Januari: 7, 21
Februari: 4, 18
Maart: 3, 17, 31
April: 21
Mei: 12, 26
Juni: 9, 30
September: *
Oktober: *
November: *
December: *

Hoofddorpstartdatum: maandag 14 oktober 2019 - (8558)

Lestijd: 10.00-17.00 uur

2019
Oktober: 14, 28
November: 18
December: 2, 16
2020
Januari: 6, 20
Februari: 10, 24
Maart: 9, 23
April: 6, 20
Mei: 11, 25
Juni: 8, 22
September: *
Oktober: *
November: *
December: *

Specialisatie voor (oud-)studenten

Eindhovenstartdatum: vrijdag 4 oktober 2019 - (8539)

Lestijd: 10.00-17.00 uur

4 oktober, 1, 22 november en 13 december 2019
Extra specialisatiemogelijkheid voor (oud-)studenten. Zie https://bgl.nl/doorstromen-na-de-brede-coachopleiding/

Hoofddorpstartdatum: vrijdag 11 oktober 2019 - (8560)

Lestijd: 10.00-17.00 uur

11 oktober, 5, 19 november en 20 december 2019
Extra specialisatiemogelijkheid voor (oud-)studenten. Zie https://bgl.nl/doorstromen-na-de-brede-coachopleiding/

Doornstartdatum: zaterdag 12 oktober 2019 - (8511)

Lestijd: 10.00-17.00 uur

12 oktober, 4, 23 november en 16 december 2019
Extra specialisatiemogelijkheid voor (oud-)studenten. Zie https://bgl.nl/doorstromen-na-de-brede-coachopleiding/


Alle data wijzigingen voorbehouden. Start onder voorbehoud van voldoende aanmeldingen.

Schrijf je online in

Heeft u een vraag? Bekijk onze Veelgestelde Vragen pagina. Mochten er nog vragen onbeantwoord blijven, kunt u contact met ons opnemen via info@bgl.nl of via 023-555 67 55.