U gebruikt een verouderde browser zonder flexbox support. Hierdoor zal de website niet goed weergegeven worden. Update alstublieft uw browser of ga over op een moderne browser, zoals Chrome, Edge (Windows), Safari (Mac) of Firefox. [Internet Explorer moet minimaal versie 11 zijn]

Opleiding tot Kindercoach/-counselor

Schrijf je inDownload de brochure
 • duurca. 12 maanden
 • kosten€ 5.150,-
 • diplomaPost-HBO Diploma
 • erkenningSNRO, SKJ (PE)
In het kort

Kindercoaching: stimuleren en benutten van ontwikkelingsmomenten van kinderen

Al vanaf de geboorte heeft ieder mens een natuurlijke behoefte om zichzelf te ontplooien. Hiervoor is wel een veilige en stimulerende leeromgeving nodig. Kinderen kunnen pas tot werkelijke ontwikkeling van hun talenten komen als zij zich gewaardeerd en geborgen voelen en in contact met anderen worden geprikkeld hun ambities te vervullen.
Leren is vooral een plezierige bezigheid als ouders/opvoeders weten aan te sluiten bij de unieke leerbehoefte en mogelijkheden van het kind. Dit betekent dat er een flink beroep op hun flexibiliteit en creativiteit wordt gedaan.

Steeds vaker geven ouders en professionals aan behoefte te hebben aan praktische ondersteuning, waardoor zij de spontane ontwikkelingsmomenten van (hun) kinderen beter kunnen herkennen en stimuleren. Zeker in situaties waarin zij te maken krijgen met kinderen die speciale aandacht behoeven vanwege gedragsproblemen of sociaal-emotionele problemen. Bijvoorbeeld kinderen die gepest worden, die depressief zijn omdat ze niet kunnen meekomen op school, of juist hoogbegaafd zijn en daardoor onbegrepen, die hun zelfvertrouwen zijn kwijtgeraakt, die slecht slapen, die een traumatische ervaring hebben opgedaan etc. Allemaal kinderen die een steuntje in de rug nodig hebben.

Tijdens de opleiding tot Kindercoach ontwikkelt u competenties die nodig zijn om het basisschoolkind met eenvoudige gedrags- en sociaal-emotionele problemen verantwoorde hulp te kunnen bieden.

Ervaringsgericht en praktijkgericht

De opleiding kent een ervaringsgerichte insteek. Zelf doen en zelf ervaren spelen een belangrijke rol. Niet alleen tijdens de lessen, maar ook in de praktijk van het coachen. Uiteraard onder deskundige begeleiding.

Persoonlijke en professionele ontwikkeling als rode draad

Omdat u zelf het belangrijkste instrument bent in de coaching, is naast het verruimen van kennis, inzichten en vaardigheden, is er een belangrijke plaats ingeruimd voor het werken aan uw persoonlijke ontwikkeling en professionele grondhouding, onder meer in de vorm van supervisie en leertherapie.

Integrale blik, flexibiliteit en aantrekkelijke doorstroommogelijkheden

Hoewel u ervoor heeft gekozen zich te specialiseren als kindercoach/-counselor volgt u de opleiding in divers samengestelde lesgroepen, zodat er kruisbestuiving kan plaatsvinden tussen deelnemers met andere uitstroomprofielen:  jongerencoach/-counselor, gezins- en opvoedcoach/-counselor, volwassenencoach-/counselor.

De gekozen werkwijze biedt verschillende voordelen:

 • De integrale benadering sluit aan bij de vraag van het werkveld om professionals die naast hun eigen specialisme ook zicht hebben op het gehele spectrum van psychosociale hulpverlening. Dit bevordert onderlinge samenwerking en uitwisseling tussen verschillende beroepsbeoefenaren.
 • Als u gaandeweg de opleiding merkt dat u toch meer affiniteit met een andere doelgroep of dat uw talenten elders liggen, is switchen naar een andere specialisatierichting is eenvoudig te realiseren.
 • Desgewenst kunt u uw competenties en werkveld verruimen door in een verkort traject en tegen beperkte kosten nog een andere specialisatie te volgen.

Behalve verbreding van uw werkveld als coach/counselor kunt u na de opleiding ook kiezen voor therapeutische verdieping.

Verbreden of verdiepen

 

Inhoud
Module Oplossingsgericht coachen - 5 dagen

Deze vijfdaagse module vormt het fundament voor uw ontwikkeling tot kindercoach/-counselor. We starten met een kennismaking en kaderzetting. U maakt kennis met elkaar, de basisfilosofie en het werkmodel dat het raamwerk vormt voor de verschillende programmaonderdelen. U leert werken vanuit een aantal basale aannames over de relatie tussen de coach en de cliënt, over effectief werken, over de aard van problemen, oplossingen en veranderingsprocessen. Hoewel u zich in de opleiding specialiseert in het coachen van kinderen in de basisschoolleeftijd, vinden we het belangrijk dat u zicht krijgt op de verschillende levensfasen die we als mens doorlopen en de ontwikkelthema's die daarmee samenhangen.

De kern van de module wordt gevormd door het 'respectvol communiceren' en 'oplossingsgericht coachen'. Door vanuit oprechte belangstelling aan te sluiten bij de belevingswereld van de cliënt, ontstaat de vertrouwensrelatie die nodig is om de coaching succesvol te laten verlopen. Vanuit de gedachte dat ieder mens mogelijkheden in zich draagt om succes te realiseren, ondersteunt u de cliënt bij het verder ontwikkelen van reeds aanwezige kwaliteiten. Een kleine stap in de goede richting is al voldoende om een proces van grote verandering op gang te brengen. Uw aanpak is betrokken en tegelijkertijd resultaatgericht.

Onderwerpen:
- Basisfilosofie en zelfonderzoek
- Psychologie van de levensloop
- Intake en doorverwijzing
- Respectvolle en empathische communicatie
- Oplossingsgericht coachen

Module Systeemgericht werken - 5 dagen

In onze visie kunnen vraagstukken niet los gezien worden van het systeem (het gezin, de school, het team, de organisatie etc.) waarin ze zich voordoen. Daarom richten we ons in deze module aan de invloed van het systeem en de interactie tussen de leden van het systeem. De aangeboden interventies richten zich vooral op het verbeteren van de onderlinge interactiepatronen, gedragsverandering en communicatietraining.

Als coach krijgt u te maken met keuzes en dilemma’s. Voordat u tot actie overgaat, is het belangrijk een zorgvuldige afweging te maken. Hierbij spelen zowel persoonlijke normen en waarden, alsook de beroepsethiek een rol. Specifiek gaan we tijdens deze module in op het thema huiselijk geweld en kindermishandeling, waarin ethische dilemma’s, persoonlijke opvattingen en het wettelijk kader een rol spelen. U ontvangt een certificaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, waarmee u aantoont professioneel te kunnen handelen bij (vermoedens van) huiselijk geweld en kindermishandeling.

Onderwerpen:
- Systeemtheorie
- Communicatie in een systeem
- Systeeminterventies en attitude
- Meldcode en ethiek

Module Vitaliteit en weerbaarheid - 5 dagen

Vitaliteit is het vermogen om met plezier prestaties te leveren en soepel om te gaan met veranderingen. Het is de optelsom van levenskracht, energie, actie, veerkracht, fitheid, ontspannenheid en bevlogenheid. Weerbaarheid gaat over opkomen voor jezelf en het stellen van grenzen met behulp van woorden en het gebruik van het lichaam. Tijdens deze module leert u hoe u uw cliënten kunt begeleiden bij het vergroten van hun vitaliteit en weerbaarheid. Tevens onderzoekt u hoe uw eigen vitaliteit en weerbaarheid kunt versterken in uw werk als kindercoach. Daarbij maakt u gebruik van inzichten en technieken uit de cognitieve gedragstherapie: ACT, Mindfulness en RET.

Tevens bieden we u in deze module een vorm van behandelingsgerichte diagnostiek, waarin we problemen en en veranderingen zien als ontwikkelingsmogelijkheden en coaching/counseling als proces. Aan de hand van (eigen) casuïstiek leert u hoe u samen met de cliënt(en) ontwikkelingsdoelen kunt formuleren, rekening houdend met beschermende en risicofactoren (gebeurtenissen, omstandigheden, persoonlijke eigenschappen) in het leven van de cliënt(en).

Onderwerpen:
- Ontwikkelingspsychologie en psychopathologie
- Vitaliteit, lichaamsbewustzijn en levensstijl
- Emoties en mindfulness
- Omgaan met negatieve gedachten en gevoelens met RET en ACT
- Weerbaarheid: grenzen herkennen, erkennen en kunnen aangeven

Themadagen - 2 dagen

Gedurende de opleiding volgt u twee themadagen, waarop verschillende korte workshops met uiteenlopende onderwerpen worden aangeboden. U volgt een viertal workshops die aansluiten bij uw specialisatierichting.

Thema's voor kindercoaches:
- Spelen, de taal van het kind
- Muziek, stemgebruik en emoties
- Ontwikkelingsfasen en opvoedopgaven

Praktijk, supervisie, intervisie en leertherapie

Tijdens de opleiding voert u per module een praktijktraject uit. Gemiddeld bestaat een traject uit 5 gesprekken. Uw ervaringen verwerkt u in reflectieverslagen die uw supervisor van feedback voorziet. Ook maakt u beeldopnames van de gesprekken, zodat de uw supervisor uw voortgang in de praktijk goed kan monitoren. U kunt het beeldmateriaal ook gebruiken in de oefen-/intervisiegroep.

U krijgt tijdens de opleiding vier maal supervisie in klein groepsverband of individueel. De supervisiegroepen worden begeleid door supervisoren met ervaring. Tijdens de bijeenkomsten staan uw leervragen centraal die betrekking hebben op uw handelen in relatie tot uw cliënt(en).

U komt tijdens de opleiding een aantal maal bijeen in klein groepsverband bijeen. De bijeenkomsten hebben twee doelen:
• het oefenen met de in de lessen aangeboden leerstof
• het reflecteren op uw ervaringen uit de praktijktrajecten aan de hand van een intervisiemethodiek.

U heeft drie contactmomenten in klein groepsverband met een leertherapeut.Tijdens de leertherapie werkt u persoonlijke ontwikkelingsthema’s verder uit werkt daarmee aan een professionele grondhouding als coach/counselor.

Afsluiting en diplomering - 1 dag

Het opleidingstraject wordt afgesloten met eindpresentaties, waarin illustratief beeldmateriaal uit een praktijktraject wordt getoond en reflectie op het eigen handelen en het doorlopen ontwikkelingsproces plaatsvindt.

Na succesvolle afronding van de opleiding ontvangt u het door de SNRO geaccrediteerde Post-HBO diploma Kindercoach/-counseling. Hiermee kunt u zich onder voorwaarden aansluiten bij verschillende beroepsorganisaties.

Studiebelasting

12-15 uur per week inclusief de lesdag.

Download de opleidingsbrochure voor uitgebreidere informatie.

Bekijk literatuurlijst

Doelgroep & Toelating

Bekijk of deze opleiding geschikt voor u is.

Lees verder
Doelgroep

De opleiding tot Kindercoach/-counselor is bestemd voor alle mensen die met kinderen (willen) werken:

 • Professionals uit het onderwijs: leerkrachten, remedial teachers, interne begeleiders.
  Leerkrachten en begeleiders worden regelmatig geconfronteerd met leerlingen die extra zorg behoeven, bijvoorbeeld kinderen met een handicap, leerproblemen of gedragsproblemen. Voor hen wordt gezocht naar een passende onderwijsplek, bij voorkeur op een reguliere basisschool met extra begeleiding. Hoewel scholen in hun nascholingsprogramma’s wel aandacht besteden aan de opvang van kinderen met extra zorgbehoeften, blijken in de praktijk adequate handvatten om deze kinderen te begeleiden, te ontbreken.
 • Professionals werkzaam in de kinderdagopvang, naschoolse opvang en peuterspeelzalen.
 • Professionals uit de jeugd- en gezinszorg, bijvoorbeeld jongerenwerkers, jeugdhulpverleners, maatschappelijk werkers.
 • Orthopedagogen, klinisch pedagogen die op zoek zijn naar praktische handvatten in het begeleiden van kinderen met leer- en gedragsproblemen.
 • Therapeuten en coaches die zich in hun praktijk (ook) willen richten op het begeleiden van kinderen.
Toelating

Als deelnemer beschikt u over een HBO diploma of academisch denk- en/of werkniveau.

Download de "Studeren bij BGL" brochure

Diploma & Erkenningen

U ontvangt na voltooiing van uw opleiding een erkend diploma.

Lees verder
Diploma

U ontvangt een SNRO geaccrediteerd diploma Kindercoach/-counselor op post-HBO niveau.

Erkenningen

CEDEO en NRTO
BGL heeft een Cedeo-erkenning voor zowel de maatwerkactiviteiten als de opleidingen met een open inschrijving. Tevens heeft BGL een NRTO-keurmerk. Beide keurmerken zijn een erkenning voor de kwaliteit van onze producten en professionaliteit van onze dienstverlening.

CRKBO
BGL staat ingeschreven in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs. Inschrijving in het CRKBO-register is een vereiste voor alle aanbieders van (korte) beroepsopleidingen die in aanmerking willen komen voor een BTW-vrijstelling beroepsonderwijs.

SNRO
De SNRO is een onafhankelijk instituut voor kwaliteitswaarborg van beroepsopleidingen en opleidingsinstituten op het terrein van de integrale en complementaire gezondheidszorg. BGL heeft een SNRO Systeemaccreditatie gekregen voor de Brede Coach opleiding en de daaropvolgende therapeutische verdiepingen.

Beroepsvereniging
Na afronding van de opleiding kunt u zich onder voorwaarden aansluiten bij verschillende beroepsverenigingen. In de brochure vindt u hierover meer informatie.

 • Collectief Alternatieve Therapeuten (CAT)
 • Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG)
 • Nederlandse Orde van Beroepscoaches (NOBCO)

SKJ
De opleiding tot Kindercoach/-counselor is tevens als bij- en nascholing geaccrediteerd door Stichting Kwaliteitsregister Jeugd voor 403,20 punten.

Wil je gaan werken in de jeugdzorg op hbo-niveau of hoger? Dan moet je beschikken over de SKJ-registratie voor jeugd- en gezinsprofessional. Beschik je niet over het juiste diploma, dan kun je dat verwerven door een EVC-onderzoek te doen bij een EVC Centrum (EVC Centrum Vigor).  Tijdens dit onderzoek wordt getoetst in hoeverre jouw vaktechnische en beroepsoverstijgende competenties voldoen aan de beroepsstandaard van de jeugd- en gezinsprofessional. Het succesvol doorlopen van dit onderzoek, resulteert in een ervaringscertificaat met vakbekwaamheidsbewijs, waardoor (her)registratie bij het beroepsregister SKJ als vakbekwame hbo jeugd- en gezinsprofessional mogelijk is. De opleiding Kindercoach/-counselor vormt in dit kader een belangrijk opstap tot registratie.

Registerplein
De opleiding tot Kindercoach/-counselor is tevens als bij- en nascholing geaccrediteerd door Registerplein. Het aantal registerpunten is afhankelijk van de categorie waaronder u staat geregistreerd in het register (142 tot 855 registerpunten).

Doorstroommogelijkheden

Verbreding van kennis
Het volgen van een brede coachopleiding met meerdere specialisatierichtingen biedt u nog een aantrekkelijk voordeel. U kunt uw competenties en werkveld als coach verruimen door in een verkort traject en tegen beperkte kosten (€ 1.500,-) ook nog een van de andere specialisaties te volgen. U volgt 4 lesdagen van de door u gekozen extra specialisatierichting en voert onder supervisie 2 praktijktrajecten uit met de extra specialisatie doelgroep.
U ontvangt na voltooiing van uw opleiding een erkend diploma.

Daarnaast biedt BGL een wisselend aanbod aan kortdurende nascholingsactiviteiten aan in de vorm van masterclasses en trainingen waarmee u uw kennis en inzichten kunt verrijken. Lees hier verder.

Verdieping van kennis
Na afronding van onze Brede Coachopleiding en met een positief advies van het begeleidingsteam is het mogelijk om u verder te verdiepen binnen een van onze 2-jarige therapeutische opleidingen. Mogelijk dient u hiervoor nog wel een kort aanvullend instroomprogramma te volgen:

Tijden & Locaties
Kosten
 • Kosten:

  € 5.150,-

 • Inclusief:

  Lesdagen, themadagen, supervisie, leertherapie, e-coaching, toetsing en dagarrangementen

 • Bijkomende kosten:

  Literatuurkosten ca. € 180,- (door student zelf te verzorgen)

 • Betalingsregeling:

  Betalen in 5 termijnen is mogelijk, bijkomende administratiekosten €100,-.

BGL is vrijgesteld van BTW

Lesoverzicht

Klik op een startdatum om alle lesdagen te zien.

2021 3e/4e kwartaal

Utrechtstartdatum: donderdag 28 oktober 2021 - (8745)

Lestijd: 10.00-17.00 uur

2021-2022 Opleiding op donderdagen

Blok 1: Oplossingsgericht coachen
28 oktober
11 november
2, 16 december
27 januari 2022

Themadag 1: 13 januari 2022

Blok 2: Systeemgericht werken
17 februari 2022
10, 31 maart
12 mei
2 juni

Themadag 2: 21 april 2022

Blok 3: Vitaliteit en weerbaarheid
23 juni
7 juli
8, 22 september
13 oktober

Afsluiting 10 november 2022

Doornstartdatum: zaterdag 6 november 2021 - (8746)

Lestijd: 10.00-17.00 uur

2021-2022 Opleiding op zaterdagen

Blok 1: Oplossingsgericht coachen
6, 20 november
18 december
29 januari 2022
12 februari

Themadag 1: DONDERDAG 13 januari 2022 UTRECHT

Blok 2: Systeemgericht werken
12 maart
2 april
14 mei
4, 18 juni

Themadag 2: DONDERDAG 21 april 2022 UTRECHT

Blok 3: Vitaliteit en weerbaarheid
2 juli
10, 24 september
8 oktober
5 november

Afsluiting 3 december 2022

Hoofddorpstartdatum: vrijdag 12 november 2021 - (8763)

Lestijd: 10.00-17.00 uur

2021-2022 Opleiding op vrijdagen

Blok 1: Oplossingsgericht coachen
12, 26 november
17 december
28 januari 2022
18 februari

Themadag 1: DONDERDAG 13 januari 2022 UTRECHT

Blok 2: Systeemgericht werken
11, 25 maart
8 april
13, 27 mei

Themadag 2: DONDERDAG 21 april 2022 UTRECHT

Blok 3: Vitaliteit en weerbaarheid
17 juni
1 juli
9, 23 september
14 oktober

Afsluiting 4 november 2022

2022 1e/2e kwartaal

Hoofddorpstartdatum: donderdag 17 maart 2022 - (8788)

Lestijd: 10.00-17.00 uur

2022-2023 Opleiding op donderdag

Blok 1: Oplossingsgericht coachen
17, 31 maart 2022
21 april
12 mei
2 juni

Themadag 1: VRIJDAG 24 juni Aristo Lunetten UTRECHT

Blok 2: Systeemgericht werken
15, 29 september
13 oktober
3, 24 november

Themadag 2: VRIJDAG 9 december Aristo Lunetten UTRECHT

Blok 3: Vitaliteit en weerbaarheid
12, 26 januari 2023
16 februari
9, 23 maart

Afsluiting 20 april 2023

Eindhovenstartdatum: vrijdag 18 maart 2022 - (8789)

Lestijd: 10.00-17.00 uur

2022-2023 Opleiding op vrijdagen

Blok 1: Oplossingsgericht coachen
18 maart 2022
1, 22 april
13 mei
3 juni

Themadag 1: 24 juni Aristo Lunetten UTRECHT

Blok 2: Systeemgericht werken
9, 23 september
14 oktober
4, 25 november

Themadag 2: 9 december Aristo Lunetten UTRECHT

Blok 3: Vitaliteit en weerbaarheid
13, 27 januari 2023
10 februari
3, 17 maart

Afsluiting 14 april 2023

Doornstartdatum: vrijdag 25 maart 2022 - (8790)

Lestijd: 10.00-17.00 uur

2022-2023 Opleiding op vrijdagen

Blok 1: Oplossingsgericht coachen
25 maart 2022
8, 22 april
13 mei
3 juni

Themadag 1: 24 juni Aristo Lunetten UTRECHT

Blok 2: Systeemgericht werken
9, 23 september
14, 28 oktober
18 november

Themadag 2: 9 december Aristo Lunetten UTRECHT

Blok 3: Vitaliteit en weerbaarheid
13, 27 januari 2023
17 februari
3, 31 maart

Afsluiting 21 april 2023


Alle data wijzigingen voorbehouden. Start onder voorbehoud van voldoende aanmeldingen.

Schrijf je online in

Heeft u een vraag? Bekijk onze Veelgestelde Vragen pagina. Mochten er nog vragen onbeantwoord blijven, kunt u contact met ons opnemen via info@bgl.nl of via 023-555 67 55.