U gebruikt een verouderde browser zonder flexbox support. Hierdoor zal de website niet goed weergegeven worden. Update alstublieft uw browser of ga over op een moderne browser, zoals Chrome, Edge (Windows), Safari (Mac) of Firefox. [Internet Explorer moet minimaal versie 11 zijn]

Opleiding tot Jongerencoach/-counselor

Schrijf je in Open Dagen
 • duurca. 12 maanden
 • kosten€ 6.000,-
 • diplomaPost-HBO Diploma
 • erkenningSNRO
In het kort

Jongerencoaching/counseling: ondersteuning in de groei naar volwassenheid

Risico’s nemen, grenzen opzoeken en soms ook overschrijden, voor je mening uitkomen, botsen met je ouders. Broodnodig voor de ontwikkeling van de mens. Zullen we de jongeren dan maar hun gang laten gaan of hebben jongeren – juist in deze cruciale fase – onze ondersteuning meer dan ooit nodig? Met name de puberteit wordt door de meeste mensen gezien en beleefd als een heftige fase. Hoge toppen van plezier en diepe dalen van verdriet liggen dicht bij elkaar. Het worstelen met zelfstandigheid is een normaal proces. Het hoort bij opgroeien. De maatschappij om ons heen wordt echter steeds ingewikkelder. Social media spelen daar een grote rol in. Er moeten al op jonge leeftijd keuzes worden gemaakt. En er is zoveel keus. Als de worsteling te groot wordt hebben jongeren er meer dan ooit baat bij om eens te kunnen praten met een onafhankelijke volwassene. Iemand die ze stimuleert om meer zelfvertrouwen te krijgen. Iemand die zonder oordeel luistert. Die begrijpt hoe onzeker je wordt van puistjes en hoe belangrijk vrienden zijn. Iemand die ze hun kwaliteiten laat ontdekken en inzicht biedt in hun eigen gedrag, waardoor ze in staat zijn zelfstandiger te functioneren op school en thuis.

De opleiding tot Jongerencoach/-coach biedt u de handvatten om jongeren op effectieve wijze te begeleiden bij het proces van volwassen worden.

Ervaringsgericht en praktijkgericht

De opleiding kent een ervaringsgerichte insteek. Zelf doen en zelf ervaren spelen een belangrijke rol. Niet alleen tijdens de lessen, maar ook in de praktijk van het coachen. Uiteraard onder deskundige begeleiding.

Persoonlijke en professionele ontwikkeling als rode draad

Omdat u zelf het belangrijkste instrument bent in de coaching, is naast het verruimen van kennis, inzichten en vaardigheden, is er een belangrijke plaats ingeruimd voor het werken aan uw persoonlijke ontwikkeling en professionele grondhouding, onder meer in de vorm van supervisie en leertherapie.

Integrale blik, flexibiliteit en aantrekkelijke doorstroommogelijkheden

Hoewel u ervoor heeft gekozen zich te specialiseren als jongerencoach/-counselor volgt u de opleiding in divers samengestelde lesgroepen, zodat er kruisbestuiving kan plaatsvinden tussen deelnemers met andere uitstroomprofielen: kindercoach/-counselor, gezins- en opvoedcoach/-counselor, volwassenencoach-/counselor.

De gekozen werkwijze biedt verschillende voordelen:

 • De integrale benadering sluit aan bij de vraag van het werkveld om professionals die naast hun eigen specialisme ook zicht hebben op het gehele spectrum van psychosociale hulpverlening. Dit bevordert onderlinge samenwerking en uitwisseling tussen verschillende beroepsbeoefenaren.
 • Als u gaandeweg de opleiding merkt dat u toch meer affiniteit met een andere doelgroep of dat uw talenten elders liggen, is switchen naar een andere specialisatierichting is eenvoudig te realiseren.
 • Desgewenst kunt u uw competenties en werkveld verruimen door in een verkort traject en tegen beperkte kosten nog een andere specialisatie te volgen.

Behalve verbreding van uw werkveld als coach/counselor kunt u na de opleiding ook kiezen voor therapeutische verdieping.

Verbreden of verdiepen

BGL-lidmaatschap

Volg deze opleiding als lid van BGL en bespaar op de kosten. Want met het BGL-lidmaatschap heb je onbeperkt toegang tot alle opleidingen en trainingen voor een vaste prijs per jaar. Wil je deze opleiding volgen? Meld je eerst aan als BGL-lid en daarna voor deze opleiding om direct gebruik te maken van het voordeel.

Lees hier meer over het BGL-lidmaatschap of mail naar info@bgl.nl voor meer informatie.

Inhoud
Module Oplossingsgericht coachen - 5 dagen

Deze vijfdaagse module vormt het fundament voor uw ontwikkeling tot jongerencoach/-counselor. We starten met een kennismaking en kaderzetting. U maakt kennis met elkaar, de basisfilosofie en het werkmodel dat het raamwerk vormt voor de verschillende programmaonderdelen. U leert werken vanuit een aantal basale aannames over de relatie tussen de coach en de cliënt, over effectief werken, over de aard van problemen, oplossingen en veranderingsprocessen. Hoewel u zich in de opleiding specialiseert in het coachen van jongeren, vinden we het belangrijk dat u zicht krijgt op de verschillende levensfasen die we als mens doorlopen en de ontwikkelthema's die daarmee samenhangen.

De kern van de module wordt gevormd door het 'respectvol communiceren' en 'oplossingsgericht coachen'. Door vanuit oprechte belangstelling aan te sluiten bij de belevingswereld van de cliënt, ontstaat de vertrouwensrelatie die nodig is om de coaching succesvol te laten verlopen. Vanuit de gedachte dat ieder mens mogelijkheden in zich draagt om succes te realiseren, ondersteunt u de cliënt bij het verder ontwikkelen van reeds aanwezige kwaliteiten. Een kleine stap in de goede richting is al voldoende om een proces van grote verandering op gang te brengen. Uw aanpak is betrokken en tegelijkertijd resultaatgericht.

Onderwerpen:
- Basisfilosofie en zelfonderzoek
- Psychologie van de levensloop
- Intake en doorverwijzing
- Respectvolle en empathische communicatie
- Oplossingsgericht coachen

Module Systeemgericht werken - 5 dagen

In onze visie kunnen vraagstukken niet los gezien worden van het systeem (het gezin, de school, het team, de organisatie etc.) waarin ze zich voordoen. Daarom richten we ons in deze module op de invloed van het systeem en de interactie tussen de leden van het systeem. De aangeboden interventies richten zich vooral op het verbeteren van de onderlinge interactiepatronen, gedragsverandering en communicatietraining.

Als coach krijgt u te maken met keuzes en dilemma’s. Voordat u tot actie overgaat, is het belangrijk een zorgvuldige afweging te maken. Hierbij spelen zowel persoonlijke normen en waarden, alsook de beroepsethiek een rol. Specifiek gaan we tijdens deze module in op het thema huiselijk geweld en kindermishandeling, waarin ethische dilemma’s, persoonlijke opvattingen en het wettelijk kader een rol spelen. U ontvangt een certificaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, waarmee u aantoont professioneel te kunnen handelen bij (vermoedens van) huiselijk geweld en kindermishandeling.

Onderwerpen:
- Systeemtheorie
- Communicatie in een systeem
- Systeeminterventies en attitude
- Meldcode en ethiek

Module Vitaliteit en weerbaarheid - 5 dagen

Vitaliteit is het vermogen om met plezier prestaties te leveren en soepel om te gaan met veranderingen. Het is de optelsom van levenskracht, energie, actie, veerkracht, fitheid, ontspannenheid en bevlogenheid. Weerbaarheid gaat over opkomen voor jezelf en het stellen van grenzen met behulp van woorden en het gebruik van het lichaam. Tijdens deze module leert u hoe u uw cliënten kunt begeleiden bij het vergroten van hun vitaliteit en weerbaarheid. Tevens onderzoekt u hoe uw eigen vitaliteit en weerbaarheid kunt versterken in uw werk als jongerencoach. Daarbij maakt u gebruik van inzichten en technieken uit de cognitieve gedragstherapie: ACT, Mindfulness en RET.

Tevens bieden we u in deze module een vorm van behandelingsgerichte diagnostiek, waarin we problemen en en veranderingen zien als ontwikkelingsmogelijkheden en coaching/counseling als proces. Aan de hand van (eigen) casuïstiek leert u hoe u samen met de cliënt(en) ontwikkelingsdoelen kunt formuleren, rekening houdend met beschermende en risicofactoren (gebeurtenissen, omstandigheden, persoonlijke eigenschappen) in het leven van de cliënt(en).

Onderwerpen:
- Ontwikkelingspsychologie en psychopathologie
- Vitaliteit, lichaamsbewustzijn en levensstijl
- Emoties en mindfulness
- Omgaan met negatieve gedachten en gevoelens met RET en ACT
- Weerbaarheid: grenzen herkennen, erkennen en kunnen aangeven

Praktijk, supervisie, intervisie en leertherapie

Tijdens de opleiding voert u per module een praktijktraject uit. Gemiddeld bestaat een traject uit 5 gesprekken. Uw ervaringen verwerkt u in reflectieverslagen die uw supervisor van feedback voorziet. Ook maakt u beeldopnames van de gesprekken, zodat de uw supervisor uw voortgang in de praktijk goed kan monitoren. U kunt het beeldmateriaal ook gebruiken in de oefen-/intervisiegroep.

U krijgt tijdens de opleiding vier maal supervisie in klein groepsverband of individueel. De supervisiegroepen worden begeleid door supervisoren met ervaring. Tijdens de bijeenkomsten staan uw leervragen centraal die betrekking hebben op uw handelen in relatie tot uw cliënt(en).

U komt tijdens de opleiding een aantal maal bijeen in klein groepsverband bijeen. De bijeenkomsten hebben twee doelen:
• het oefenen met de in de lessen aangeboden leerstof
• het reflecteren op uw ervaringen uit de praktijktrajecten aan de hand van een intervisiemethodiek.

U heeft drie contactmomenten in klein groepsverband met een leertherapeut. Tijdens de leertherapie werkt u persoonlijke ontwikkelingsthema’s verder uit werkt daarmee aan een professionele grondhouding als coach/counselor.

Afsluiting en diplomering - 1 dag

Het opleidingstraject wordt afgesloten met eindpresentaties, waarin illustratief beeldmateriaal uit een praktijktraject wordt getoond en reflectie op het eigen handelen en het doorlopen ontwikkelingsproces plaatsvindt.

Na succesvolle afronding van de opleiding ontvangt u het door de SNRO geaccrediteerde Post-HBO diploma Jongerencoach/-counseling. Hiermee kunt u zich onder voorwaarden aansluiten bij verschillende beroepsorganisaties.

Studiebelasting

12-15 uur per week inclusief de lesdag.

Blended Learning: e-learning en klassikaal onderwijs

Bekijk literatuurlijst

Doelgroep & Toelating

Bekijk of deze opleiding geschikt voor u is.

Lees verder
Doelgroep

De Opleiding tot Jongerencoach/-counselor is bestemd voor iedereen die met jonge mensen op weg naar volwassenheid werkt of wil gaan werken:

 • Professionals uit het onderwijs: docenten, mentoren, zorgcoördinatoren etc.
 • Professionals uit de jeugd- en gezinszorg: jongerenwerkers, jeugdhulpverleners, maatschappelijk werkers etc.
 • Orthopedagogen, klinisch pedagogen die op zoek zijn naar praktische handvatten in het begeleiden van jongeren met leer- en gedragsproblemen.
 • Professionals uit de sport- en recreatie.
 • Therapeuten en coaches die zich in hun praktijk (ook) willen richten op het begeleiden van jongeren.
Toelating

Als deelnemer beschikt u over een HBO diploma of academisch denk- en/of werkniveau.

Download de "Studeren bij BGL" brochure

Diploma & Erkenningen

U ontvangt na voltooiing van uw opleiding een erkend diploma.

Lees verder
Diploma

SNRO geaccrediteerd diploma Jongerencoach/-counselor op post-HBO niveau.

Erkenningen

CEDEO en NRTO
BGL heeft een Cedeo-erkenning voor zowel de maatwerkactiviteiten als de opleidingen met een open inschrijving. Tevens heeft BGL een NRTO-keurmerk. Beide keurmerken zijn een erkenning voor de kwaliteit van onze producten en professionaliteit van onze dienstverlening.

CRKBO
BGL staat ingeschreven in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs. Inschrijving in het CRKBO-register is een vereiste voor alle aanbieders van (korte) beroepsopleidingen die in aanmerking willen komen voor een BTW-vrijstelling beroepsonderwijs.

SNRO
De SNRO is een onafhankelijk instituut voor kwaliteitswaarborg van beroepsopleidingen en opleidingsinstituten op het terrein van de integrale en complementaire gezondheidszorg. BGL heeft een SNRO Systeemaccreditatie gekregen voor de Brede Coach opleiding en de daaropvolgende therapeutische verdiepingen.

Beroepsverenigingen
Na afronding van de opleiding kunt u zich onder voorwaarden aansluiten bij verschillende beroepsverenigingen. In de brochure vindt u hierover meer informatie.

 • Collectief Alternatieve Therapeuten (CAT)
 • Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG)
 • Nederlandse Orde van Beroepscoaches (NOBCO)

Wil je gaan werken in de jeugdzorg op hbo-niveau of hoger? Dan moet je beschikken over de SKJ-registratie voor jeugd- en gezinsprofessional. Beschik je niet over het juiste diploma, dan kun je dat verwerven door een EVC-onderzoek te doen bij een EVC Centrum (EVC Centrum Vigor).  Tijdens dit onderzoek wordt getoetst in hoeverre jouw vaktechnische en beroepsoverstijgende competenties voldoen aan de beroepsstandaard van de jeugd- en gezinsprofessional. Het succesvol doorlopen van dit onderzoek, resulteert in een ervaringscertificaat met vakbekwaamheidsbewijs, waardoor (her)registratie bij het beroepsregister SKJ als vakbekwame hbo jeugd- en gezinsprofessional mogelijk is. De opleiding Jongerencoach/-counselor vormt in dit kader een belangrijk opstap tot registratie.

Registerplein
De opleiding tot Jongerencoach/-counselor is tevens als bij- en nascholing geaccrediteerd door Registerplein. Het aantal registerpunten is afhankelijk van de categorie waaronder u staat geregistreerd in het register (142 tot 865 registerpunten).

Heb je een vraag? Vul hier het contactformulier in

Lesoverzicht

Toelichting

 • Een overzicht van de verschillende startdata en leslocaties staat aan de linkerkant van de pagina weergegeven.
 • Voor de uitgebreidere planning kunt u de gewenste startdatum aanklikken, te vinden onder het kopje planning.

Opleiding tot Coach/Counselor

Bekijk de lessen, tijden & locaties

Oplossingsgericht Coachen

Bekijk de lessen, tijden & locaties

Systeemgerichtcoachen

Bekijk de lessen, tijden & locaties

Vitaliteit en Weerbaarheid

Bekijk de lessen, tijden & locaties

Alle data wijzigingen voorbehouden. Start onder voorbehoud van voldoende aanmeldingen.

Lees het interview met Ingrid van Essen. Zij heeft in juni 2013 de opleiding tot Pubercoach afgerond en is eigenaar van Pubercoach praktijk "Young Identity Coaching" in Heemstede.

» Lees het interview
Schrijf je online in

Heeft u een vraag? Bekijk onze Veelgestelde Vragen pagina. Mochten er nog vragen onbeantwoord blijven, kunt u contact met ons opnemen via info@bgl.nl of via 023-555 67 55.