U gebruikt een verouderde browser zonder flexbox support. Hierdoor zal de website niet goed weergegeven worden. Update alstublieft uw browser of ga over op een moderne browser, zoals Chrome, Edge (Windows), Safari (Mac) of Firefox. [Internet Explorer moet minimaal versie 11 zijn]

Opleiding tot Coach 55+

Schrijf je inDownload de brochure
 • duurca. 7 maanden
 • kosten€ 3.500,-
 • diplomaPost-HBO Diploma
 • erkenningNOBCO, Registerplein, CPION/Post-HBO
In het kort

Coaching van 55-plussers

De komende jaren zal het aandeel ouderen in de (beroeps)bevolking in Nederland sterk toenemen.
De opleiding Coach 55+ biedt u een stevig instrumentarium om mensen tussen de 55-75 jaar professioneel te ondersteunen bij het uitwerken van hun levensvraagstukken en carrièrewensen. Het gaat hier om een diverse, snelgroeiende groep mensen die in de coaching op zoek is naar een volwassen gesprekspartner. Een coach die diepgang en ruimte weet te bieden bij het verkennen van hun wensen, behoeften en emoties.

De 10-daagse modulair opgezette opleiding centreert zich rond vier thema’s: vitaliteit in werk en leven, zingeving en spiritualiteit, verlies en rouw en zorg en relaties. Het vertrekpunt van de opleiding is een holistische benadering van het verouderingsproces en de vele aspecten die daarmee samenhangen. We besteden daarbij aandacht aan de biologische, psychische, sociale en spirituele aspecten van de vraagstukken van ouderen.

Kenmerkend voor de opleiding
 • De praktijkgerichte insteek met stevige theoretische basis.
 • Zelfonderzoek als rode draad, zodat u een basishouding kunt ontwikkelen die zich kenmerkt door inlevingsvermogen, echtheid en onvoorwaardelijke acceptatie.
 • In de opleiding zijn denkbeelden, methodieken en technieken uit verschillende disciplines bijeengebracht tot een samenhangend geheel. Belangrijke inspiratiebronnen zijn het oplossingsgericht coachen, het systemisch werken, het ontwikkelingsgericht coachen, het verhalend coachen en ACT/mindfulness.
 • Onze benaderingswijze is persoonlijk, met ruimte en respect voor de eigenheid en individuele leerbehoefte van iedere student.
Inhoud
Vitaal ouder worden

De levensverwachting van de Nederlander is de afgelopen decennia fors toegenomen.

Onderwerpen die aan bod komen zijn:
- de effecten van veroudering op het lichamelijk, psychisch en sociaal functioneren
- de gevolgen van chronische aandoeningen
- het participeren van ouderenn de samenleving en op de arbeidsmarkt
- (preventieve) acties die men kan nemen om het algeheel welbevinden op oudere leeftijd en daarmee succesvol ouder worden te bevorderen.

Vitaliteit in werk en leven

Vitaliteit is het vermogen om met plezier prestaties te leveren en om op constructieve wijze mee te veranderen met wat de (werk-)omgeving vraagt. Het is de optelsom van levenskracht, energie, actie, veerkracht, fitheid, ontspannenheid en bevlogenheid. Opbouw van dit onderdeel: theorie, ervaren, oefeningen, gesprekstechnieken, aan de slag.

Als 55-plus Coach leert u hoe u deze doelgroep kunt begeleiden in een levensfase waarbij de volgende vraagstukken zich kunnen aandienen:

- Psychologisch: hoe blijf ik lekker in mijn vel en hoe kan ik stress voorkomen? Hoe ga ik om met mijn energie en vind ik balans tussen ontspanning en inspanning. Hoe ga ik om met de rollen, die ik vervul (bijvoorbeeld mantelzorg)? Hoe is mijn slaapritme?

- Fysiek: hoe blijf ik zo lang mogelijk fit en hoe ga ik om met afnemende lichaamsfuncties? Wat is er nodig om optimaal vitaal te blijven: voeding, beweging, omgeving, alcohol/ drugs, slaap.

- Sociaal: hoe blijf ik waardevol voor mijn omgeving en hoe ga ik om met veranderingen van mijn dagelijkse patronen? Hoe ziet mijn sociale omgeving er uit? Waarvan maak ik deel uit: familie, vrienden, clubs en andere sociale verbanden? Levert mij dat wat op of wil ik iets anders in deze levensfase. Hoe kan ik betrokken en aangesloten blijven?

- Spiritueel: tot welk groter geheel voel ik me verbonden en hoe kan ik dit inzetten binnen een veranderende context? Wat brengt mij dat om me fit en vitaal te kunnen voelen?

Zingeving

Als u als coach met 55-plussers werkt, kunt u niet om het thema ‘zingeving’ heen. Juist in deze levensfasen zijn veel ouderen bezig met de vraag wat hun leven zinvol maakt. Als we op latere leeftijd worden geconfronteerd met verschillende soorten verlies (van werk, gezondheid of dierbare naasten) dringt de vraag zich op hoe we zin geven aan het leven en zin houden in het leven.

Er zijn verschillende elementen die met zingeving samenhangen en die we tijdens de opleiding zullen exploreren.

Zingeving hangt samen met:
- zelfwaardering en vertrouwen: het ervaren van positieve gevoelens ten aanzien van het eigen leven,
- zelfontplooiing: het hebben van een doel in ons leven/bijdragen aan het grote geheel,
- betekenisgeving: inzicht hebben in eigen processen en hoe we betekenis geven aan het leven.

Onderwerpen die in het verlengde van deze elementen aan bod komen zijn:
- Narrativiteit: werken met waarden en het leggen van nieuwe verbanden.
- Werken met de biografie/innerlijke levenslijn.
- Vormgeven van het levenspanorama, visioning.
- Spiritualiteit: kerntransformatie, authentiek leiderschap.
- Ontwikkelingsgericht coachen: identiteit en de verbinding met het grote geheel.
- Mindfulness.

Verlies en rouw

Afscheid nemen is een onvervreemdbaar en onontkoombaar onderdeel van ons leven en kan zich afspelen op verschillende levensgebieden, zoals bijvoorbeeld het afscheid nemen van een dierbare (dood, scheiding e.d.), van de eigen gezondheid, van iemands werk, van hoop, van verwachtingen, van het land van herkomst. Het uitgangspunt bij verlies en rouw is dat mensen in staat zijn, maar ook in staat gesteld worden, om actief en bewust afscheid te nemen, op eigen wijze en in eigen tempo.

Bij de ouder wordende mens kan het aantal verlieservaringen toenemen en ook de periode waarin deze voorkomen kunnen de verliezen soms stapelen. Het is zinvol om hier alert op te zijn als 55-plus Coach evenals op een eventuele daaruit voortvloeiende depressie.

De rouwende heeft zelf het nodige te doen in dit verlies- en rouwproces en ontvangt daarnaast ook steun en troost vanuit de directe omgeving, zoals van familie, vrienden, collega’s. Daarnaast kan het zinvol zijn om de hulp van een gespecialiseerde coach in te roepen.

Tijdens de opleiding leert u hoe u de rouwende kunt begeleiden: wat komt daarbij kijken, wat zijn de mogelijkheden, wat de valkuilen en welke tools zijn er beschikbaar voor een zinvolle en oplossingsgerichte begeleiding? Hierbij rekening houdend met de levensfase waarin de oudere cliënt zich bevindt.

Verlies veronderstelt binding/hechting. Al vanaf onze geboorte gaan we verbindingen aan en inherent aan het aangaan van verbindingen is het weer verliezen van deze verbindingen. De kwaliteit van deze verbindingen bepaalt hoe we later zullen omgaan met verliesgebeurtenissen. Tijdens de opleiding krijgt u inzicht in de belangrijkste uitgangspunten van de hechtingstheorie.

Omgaan en doorwerken van verlieservaringen is als een transitieproces, waarin verschillende rouwtaken worden doorlopen. Als 55-plus coach leert u mensen ondersteunen bij het uitvoeren van deze rouwtaken die gaan over aanvaarding van de werkelijkheid van verlies, ervaren van de pijn die ermee gepaard gaat, aanpassen aan de omgeving, een nieuwe plaats geven aan de overledene en opnieuw leren houden van het leven. 
Ook besteden we aandacht aan rituelen die kunnen helpen om het verlies door te werken en afscheid te nemen van wat was, zodat er ruimte ontstaat om verder te gaan.

Relaties en zorg

We bouwen in ons leven allerlei soorten relaties op: liefdesrelaties, werkrelaties, vriendschapsrelaties, familierelaties. Laatstgenoemde nemen een unieke positie in omdat ze gebaseerd zijn op banden die we bij onze geboorte meekrijgen en die we niet of nauwelijks kunnen verbreken, maar die wel een blijvende invloed op ons leven en onze relaties hebben.

- Hoe nemen we onze plek in?
- Hoe gaan we om met steeds wisselende rollen in wisselende groepen?
- Hoe maken we contact?
- Weten we hoe de hazen lopen in de organisatie?
- Weten de anderen ons te vinden, weten ze wat onze deskundigheid is en voelen ze zich uitgenodigd contact met ons te leggen?
- Hoe bouwen we een netwerk op?

Dit laatste onderwerp speelt natuurlijk ook bij het opbouwen van een mantelzorgnetwerk.

De theorie van de familieopstellingen (Hellinger) geeft inzicht in lijnen en verbanden in onze familiegeschiedenis en de invloed die dit op ons huidige leven heeft.

Een ander onderwerp dat aan de orde komt bij de behandeling van dit thema is intimiteit en seksualiteit met aandacht voor behoefte, veranderingen en verlies. Naarmate we ouder worden neemt de zin in seks af en wordt intimiteit belangrijker gevonden. Dit kan zowel fysieke (hormonale veranderingen, ziekte) als een psychosociale (rouw, schuldgevoel, het gevoel minder aantrekkelijk te zijn, geen partner) oorzaken hebben. Gebrek aan informatie of onzekerheid over normale verouderingsverschijnselen kan ertoe leiden dat partners seksuele activiteit en lichamelijk contact gaan vermijden. De 55-plus coach kan hierin een normaliserende rol spelen.

Download de opleidingsbrochure voor uitgebreidere informatie.

Bekijk literatuurlijst

Doelgroep & Toelating

Bekijk of deze opleiding geschikt voor u is.

Lees verder
Doelgroep

De opleiding is bestemd voor professionals die het een uitdaging vinden om de diverse en bijzondere doelgroep van 55-plussers te coachen bij het exploreren van hun carrièrewensen en levensthema’s.

Om deze doelgroep optimaal te kunnen faciliteren, is het belangrijk dat u beschikt over basisvaardigheden en aantoonbare ervaring op het gebied van coaching. De opleiding Coach Foundation, waarin het respectvol communiceren en het oplossingsgerichte coachen centraal staat, vormt een prima startpunt.

Toelating

Als deelnemer beschikt u over een HBO diploma of academisch denk- en/of werkniveau.

U kunt direct instromen in de opleiding als u door het afleggen van een assessment kunt aantonen over coachingservaring te beschikken en bekend bent met de methodiek van het oplossingsgericht werken.

Download de "Studeren bij BGL" brochure

Diploma & Erkenningen

U ontvangt na voltooiing van uw opleiding een erkend diploma.

Lees verder
Diploma

Diploma 55-plus Coach

In combinatie met ons diploma Coach Foundation: Post-HBO register Coach diploma van de Stichting Post Hoger Beroeps Onderwijs Nederland.

Erkenningen

NOBCO
De NOBCO verzorgt de registratie van beroepscoaches. Naast de basisregistratie is ook mogelijk om een Europees keurmerk voor beroepscoaches aan te vragen: European Individual Accreditation (EIA). Er bestaan vier niveaus met elk hun eigen voorwaarden. BGL heeft reeds een accreditatie op Foundation en Practitioner niveau voor de standaardopleidingen.
De NOBCO heeft 29 PE-punten toegekend. Deze kunt u gebruiken in het kader van uw EIA-accreditatie. Meer informatie vindt u terug op www.nobco.nl.

Registerplein
Registerplein (voorheen BAMw) is hét onafhankelijke kwaliteitskeurmerk voor sociaal professionals.

De opleiding tot 55-plus Coach heeft in de volgende categorieën punten voor permanente educatie toegewezen gekregen: Agogen 96, Cliëntondersteuners 279 GGZ-Agogen 96, Maatschappelijk werk 96.

CPION/SPHBO 

CPION (Centrum Post-Initieel Onderwijs) vormt het aanspreekpunt voor aanbieders die hun post-initiële opleidingen willen laten registreren als officiële Registeropleiding. De SPHBO is een landelijke dienstverlenende organisatie op het gebied van Post-HBO-opleidingen. Na succesvolle afronding van de opleiding Coach Foundation en de opleiding tot 55-plus Coach komt u in aanmerking voor het Post-HBO diploma tot Coach en wordt u opgenomen in het Post-HBO register.

Cedeo
Cedeo is een onafhankelijke keuringsinstantie die de kwaliteit van human resources dienstverleners meet en waarborgt. BGL heeft een Cedeo-erkenning, zowel voor de opleidingen met een open inschrijving als voor de maatwerkactiviteiten. Dit keurmerk wordt toegekend op basis van een terugkerend klanttevredenheidsonderzoek.

Lees in de opleidingsbrochure welke doorstroommogelijkheden deze opleiding biedt.

Tijden & Locaties
 • Opleidingsduur:

  ca. 7 maanden

 • Lestijd:

  10:00-17:00 uur

 • Leslocatie:
 • Instroomeis:

  Niveau Coach Foundation of aantoonbare coachingservaring.

Kosten
 • Kosten:

  Totaaltraject € 3.500,-
  Eendaagse module € 325,-
  Tweedaagse module € 650,-

 • Inclusief:

  Totaaltraject: 10 lesdagen, supervisie, toetsing en dagarrangement.

 • Bijkomende kosten:

  Verplichte literatuur: circa € 120,- (door student zelf te verzorgen)

 • Betalingsregeling:

  Totaaltraject: Betalen in 5 termijnen is mogelijk, de extra kosten hiervoor bedragen € 100,-.

BGL is vrijgesteld van BTW

Lesoverzicht

Klik op een startdatum om alle lesdagen te zien.

Aanvang totaaltraject

Doornstartdatum: vrijdag 11 oktober 2019 - (8554)

Lestijd: 10.00-17.00 uur

Vrijdag 11 oktober 2019 - Vitaal ouder worden
Vrijdag 01 november 2019 - Vitaliteit in leven en werk 1
Vrijdag 15 november 2019 - Vitaliteit inleven en werk 2
In overleg gepland - Supervisie 1
Vrijdag 29 november 2019 - Zingeving 1
Vrijdag 13 december 2019 - Zingeving 2
In overleg gepland - Supervisie 2
Vrijdag 17 januari 2020 - Verlies en rouw 1
Vrijdag 31 januari 2020 - Verlies en rouw 2
In overleg gepland - Supervisie 3
Vrijdag 21 februari 2020 - Relaties en zorg 1
Vrijdag 06 maart 2020 - Relaties en Zorg 2
Vrijdag 27 maart 2020 - Eindtoets

Module A Vitaal ouder worden

Doornstartdatum: vrijdag 11 oktober 2019 - (8554)

Lestijd: 10.00-17.00 uur

Vrijdag 11 oktober 2019 - Vitaal ouder worden

Module B Vitaliteit in werk en leven

Doornstartdatum: vrijdag 1 november 2019 - (8554)

Lestijd: 10.00-17.00 uur

Vrijdag 01 november 2019 - Vitaliteit in leven en werk 1
Vrijdag 15 november 2019 - Vitaliteit inleven en werk 2

Module C Zingeving

Doornstartdatum: vrijdag 29 november 2019 - (8554)

Lestijd: 10.00-17.00 uur

Vrijdag 29 november 2019 - Zingeving 1
Vrijdag 13 december 2019 -Zingeving 2

Module D Verlies en rouw

Doornstartdatum: vrijdag 17 januari 2020 - (8554)

Lestijd: 10.00-17.00 uur

Vrijdag 17 januari 2020 - Verlies en rouw 1
Vrijdag 31 januari 2020- Verlies en rouw 2

Module E Relaties en zorg

Doornstartdatum: vrijdag 21 februari 2020 - (8554)

Lestijd: 10.00-17.00 uur

Vrijdag 21 februari 2020 - Relaties en zorg 1
Vrijdag 06 maart 2020 - Relaties en Zorg 2


Alle data wijzigingen voorbehouden. Start onder voorbehoud van voldoende aanmeldingen.

Schrijf je online in

Heeft u een vraag? Bekijk onze Veelgestelde Vragen pagina. Mochten er nog vragen onbeantwoord blijven, kunt u contact met ons opnemen via info@bgl.nl of via 023-555 67 55.