U gebruikt een verouderde browser zonder flexbox support. Hierdoor zal de website niet goed weergegeven worden. Update alstublieft uw browser of ga over op een moderne browser, zoals Chrome, Edge (Windows), Safari (Mac) of Firefox. [Internet Explorer moet minimaal versie 11 zijn]

Opleiding Kinder-, Jongeren- en Gezinstherapie

Schrijf je inDownload de brochure
 • duur10 modules van totaal 28 studiedagen
 • kostenlosse modules vanaf € 500,00
 • diplomaPost-HBO Diploma
 • erkenningSNRO, NFG, VIT, NVPA, VvvK
In het kort

Kinder-, Jongeren- en Gezinstherapeut: een vak met unieke mogelijkheden

Kinder-, Jongeren- en Gezinstherapie is een kortdurende therapievorm met unieke mogelijkheden, gericht op het ondersteunen van kinderen, jongeren en hun ouders met problemen en klachten van uiteenlopende aard. In de therapie vormen onbewuste processen een belangrijk hulpmiddel bij het activeren van innerlijke hulpbronnen en het realiseren van gezonde oplossingen.

Tijdens de modulair opgezette therapeutische verdieping Kinder- Jongeren- en Gezinstherapie leert u om veranderingsprocessen te begeleiden vanuit een respectvolle, oplossingsgerichte en ontwikkelingsgerichte houding. Gebruik makend van de nieuwste inzichten op therapiegebied heeft BGL een uniek therapeutisch model ontwikkeld waarmee mensen effectief geholpen kunnen worden in het bereiken van therapeutische doelen. De therapie richt zich onder meer op het verbeteren van onderlinge relaties (veiligheid en hechting), het reguleren van emoties, het omgaan met trauma, angsten, stress en verlieservaringen.

In de opleiding is ook een belangrijke plaats ingeruimd voor het werken aan uw persoonlijke ontwikkeling, wat bijdraagt aan een betere kwaliteit van werken en leven.

Belangrijke pijlers zijn: Oplossingsgerichte Therapie, Motivational Counseling, Systeemtherapie, Acceptence and Commitment Therapy (ACT), Mindfulness-based Therapy, Hechtingstherapie, Traumatherapie, Hypnotherapie en Neuro Linguïstisch Programmering (NLP).

De modules zijn ook los te volgen in willekeurige volgorde.
Specialisatie Hypnotherapie:
 • Verdieping in het werken met onbewuste processen bij het oplossen van innerlijke conflicten en daarmee samenhangende klachten.

 

Inhoud
Module Motiverende gespreksvoering - 2 dagen

Het is belangrijk dat u als therapeut in staat bent cliënten open en oordeelloos uit te nodigen om de eigen belevingen te delen en hen te helpen de aandacht te richten op mogelijke hulpbronnen die in de eigen belevingswereld aanwezig zijn. Hiertoe worden de inzichten en vaardigheden op het gebied van respectvolle, empathische en oplossingsgerichte gespreksvoering uit het basisjaar uitgebreid.
Motiverende gespreksvoering biedt u handvatten om het validerend en affectief communiceren te versterken. De focus ligt op het verhelderen van de veranderwens en het vergroten van inzicht in de ambivalentie die deze verandering belemmert. Vanuit acceptatie, compassie en samenwerking worden mensen gestimuleerd tot gedragsverandering. De therapeut heeft daarbij een gidsende functie. Het versterken van zelfvertrouwen en het ontlokken en bekrachtigen van zelfmotiverende uitspraken zijn belangrijke interventies.

Module Emotieregulatie en ACT - 4 dagen

U krijgt verdiept inzicht in hoe mensen, waaronder uzelf, hun emoties reguleren en waarom ze dit doen.
U leert hoe u mensen kunt begeleiden bij het herkennen, erkennen en (anders) uiten van hun emoties.
Met behulp van Acceptance and Commitment Therapy (ACT) leert u cliënten het zinloze gevecht tegen vervelende gedachten, emoties en lichamelijke sensaties te staken. Hierdoor kunnen zij zich richten op dingen die ze echt belangrijk vinden in het leven. De focus in de therapie ligt op het vergroten van de psychologische flexibiliteit door het inzetten van gerichte oefeningen en metaforen die samenhangen met de zes zuilen van ACT: Mindfulness, Acceptatie, Zelf als context, Defusie, Waarden en Toegewijde actie.

Module Hechting en systeem - 4 dagen

Een goede hechting met ouders of andere primaire opvoeders in de eerste levensjaren is bepalend voor een goede ontwikkeling van een kind en vormt de basis voor latere zelfstandigheid en het vermogen om wederkerige, affectieve relaties aan te gaan. Het ontbreken van basisveiligheid in de jonge jaren kan grote gevolgen hebben voor het ontwikkelen van gevoelens van veiligheid, (zelf)vertrouwen en exploratiedrang. In de therapeutische praktijk zult u regelmatig te maken krijgen met cliënten met (ernstige) problemen die terug te voeren zijn op een verstoorde hechtingsrelatie. In deze module leert u hoe u hechtingspatronen en -thema’s kunt herkennen en hoe u cliënten kunt ondersteunen bij het doorbreken ervan.

Aandachtspunten:
• Prenatale - perinatale - postnatale hechting
• Hechtingsproblematiek bij kinderen, jongeren en volwassenen
• Hechtingstrauma
• Overdracht en tegenoverdracht in de therapie

Module Ontwikkelingspsychopathologie - 3 dagen

In deze module wordt ingegaan op de belangrijkste psychische problemen en stoornissen die gedurende de ontwikkeling van een kind tot volwassenen kunnen optreden, waaronder autisme, adhd, eetstoornissen en middelengebruik. Omdat er zelden een oorzaak kan worden aangewezen voor de verstoorde ontwikkeling, staan we stil bij verschillende bronnen, zoals opvoeding, erfelijke factoren en omgevingsfactoren die hierin een rol spelen. Omdat psychische problemen die in de jeugd ontstaan niet vanzelf stoppen bij het volwassen worden, is het belang van preventie en vroegtijdige behandeling groot. Vanuit een interactieve benadering gaan we in op verschillende behandelmethoden en krijgt u aanknopingspunten voor uw therapeutisch handelen. Daarbij is er ook aandacht voor psycho-educatie.

Module Traumaverwerking (EMDR-RDI) - 4 dagen

Als herinneringen aan één of meerdere schokkende ervaringen zich blijven opdringen, spreken we van trauma, bijvoorbeeld een ongeluk, overval, pesterijen, aanranding en misbruik. Cliënten kampen met klachten als indringende herinneringen, flashback, nachtmerries, vermijdings- en schrikreacties en stress. Deze klachten kunnen op den duur uitmonden in angst- of paniekaanvallen, somberheid en depressieve klachten, onzekerheid in sociale situaties en een negatief zelfbeeld. Hierdoor wordt hun functioneren op allerlei levensgebieden ernstig beperkt. In deze module leert u hoe u cliënten kunt begeleiden bij het verwerken van traumatische ervaringen. U helpt hen los te komen van ongewenste emoties en automatische herinnering. Daarbij is het belangrijk om meer inzicht te verwerven in het complexe samenspel tussen verleden en heden, brein en lichaam. U leert werken met de kortdurende therapievormen EMDR (Eye Movement Desensitisation and Reprocessing) en RDI (Resource Development and Installation) en Lichaamsgerichte therapievormen.

Aandachtspunten:
• De werking van het geheugen
• Expliciete en impliciete traumatische herinneringen
• Het gebruik van het lichaam als hulpbron
• Toepassen EMDR-basisprotocol
• Herstel balans draagkracht-draaglast en versterken zelfbeeld m.b.v. RDI

Module Trance, visualisaties en metaforen - 2 dagen

In deze module staat het herkennen en benutten van beelden in het verhaal van de cliënt centraal. Een belangrijk uitgangspunt dat we in de therapie hanteren, is dat mensen alle benodigde hulpbronnen in huis hebben of kunnen ontwikkelen om hun doelen te bereiken. Soms hebben zij de hulp van u als therapeut nodig om hun eigen schatkist te ontsluiten. Hiervoor kunt u op een bewuste, gezonde en veilige manier gebruik maken van het spontane en natuurlijke vermogen van mensen om in trance te gaan. Met behulp van trance begeleidt u hen naar een bewustzijnstoestand van verhoogde concentratie.
Terwijl de aandacht de cliënt zich steeds verder naar binnen richt, stimuleert u hen via het werken met beelden uit de ‘probleemtrance’ te stappen en op onbewust niveau te zoeken naar passende oplossingen voor hun vraag.

Aandachtspunten:
• Verschillende vormen van trance-inductie
• Werken met standaardvisualisaties en ego-versterkingen
• Inzetten van symboliek, suggesties en metaforen op maat

Module Angstklachten en -stoornissen - 2 dagen

Ieder mens voelt zich wel eens bang of angstig. Als zich een spannende, nieuwe situatie aandient of wanneer er sprake is van bedreiging zijn angstgevoelens en bijbehorende lichamelijke verschijnselen veelal functioneel. Als de angstklachten echter aanhouden, geregeld komen opzetten of niet in verhouding staan tot de situatie kan er een angststoornis ontstaan. Zeker onder kinderen en jongeren komen angststoornissen relatief veel voor. Hun ontwikkeling en hun eigen functioneren en dat van het gezin kunnen hierdoor sterk worden beperkt. In deze module krijgt u zicht op verschillende soorten angststoornissen (paniekaanval, sociale fobie (faalangst), dwanggedachten en -handelingen etc.) en de behandeling ervan. We richten ons met name op verschillende behandelingsmethoden afkomstig uit de Cognitieve gedragstherapie en Hypnotherapie.

Module Stress, burn-out en depressie - 2 dagen

Spanning en stress horen bij het leven en stimuleren ons tot het leveren van goede prestaties. Problemen ontstaan wanneer we langdurig onder spanning komen te staan en de stress chronisch wordt. In de therapeutische praktijk zult u veelvuldig te maken krijgen met mensen die ver over hun eigen grenzen zijn gegaan en kampen met klachten van uiteenlopende aard: uitputting, slapeloosheid, lusteloosheid, neerslachtigheid, zinloosheid, vergeetachtigheid, het gevoel te kort te schieten etc. Belangrijk is dat u als therapeut in staat bent de klachten van uw cliënten goed te duiden. Is er sprake van chronische stress, overspannenheid, burn-out of depressie? U leert in deze module klachten die samenhangen met burn-out en depressie te herkennen en krijgt u handvatten aangereikt om passende hulpverlening te bieden.

Module Seksualiteit en seksueel misbruik - 2 dagen

In deze module komen uiteenlopende aspecten van seksualiteit aan de orde. U onderzoekt het thema vanuit uw persoonlijk perspectief: Wat zijn uw overtuigingen, waarden en normen ten aanzien van seksualiteit? Overdracht en tegenoverdracht: Hoe is dit bij u verankerd? Er is er aandacht voor de seksuele ontwikkeling van mensen vanuit het perspectief van de ontwikkelingspsychologie. U leert hoe u gesprekken kunt vormen met kinderen, jongeren en volwassenen over seksualiteit. Verder komen vormen van seksueel misbruik en overlevingsstrategieën aan de orde. We maken gebruik van het ‘vlaggensysteem’, waarbij seksualiteit, wensen en grenzen, criteria en gradaties van grensoverschrijdend gedrag bespreekbaar worden gemaakt. Ook is er aandacht voor maatschappelijke tendensen en de actualiteit.

Module Verlies en rouw - 2 dagen

Als therapeut zult u vaak in aanraking komen met vele vormen van verlies. Niet alleen afscheid nemen van dierbaren, maar ook verlies van werk, gezondheid, relaties en vriendschappen, hoop en verwachtingen kunnen mensen, jong en oud, in de kern raken. Als therapeut leert u hoe u rouwenden zinvol kunt begeleiden in hun verlies- en rouwproces, rekening houdend met de levensfasen van de cliënt. Daarbij gaat het niet om het wegwerken of oplossen van verdriet, maar om het proces van loslaten en verbinden,
het integreren van het verlies in het leven, zonder de verbinding te verliezen.
U maakt kennis met theorieën van rouwverwerking, leert verlies te herkennen en samen met de client de beweging gaande te houden die zo noodzakelijk is. U leert omgaan met de rouwemoties en hierop in te spelen. Zowel praktische oefening van interventies als zelfreflectie zijn hierbij belangrijk. Wat is uw visie op rouw en verlies? Wat zijn uw verwachtingen van uzelf als begeleider? Hoever durft u te gaan.

Specialisatie Hypnotherapie: Module Symbooldrama - 2 dagen

In deze module staat het werken met symbooldrama centraal. Deze psychodynamische therapievorm, ook wel dagdroomtherapie genoemd, maakt onbewuste conflicten, weerstanden en behoeften zichtbaar in bewuste, herkenbare beelden. Deze beelden weerspiegelen op symbolische wijze onze innerlijke belevingswereld die we al vanaf het begin van ons leven hebben opgebouwd.
In de therapie kunnen de beelden die samenhangen met probleemervaringen (trauma’s) worden opgeroepen en in verband worden gebracht met de persoonlijke geschiedenis en actuele levenssituatie van de cliënt. Op deze manier kan de client de ervaringen verwerken en bewerken, waardoor de negatieve invloed van de probleemervaring afneemt en er ruimte komt voor gezonde krachten.

Specialisatie Hypnotherapie: Regressietherapie - 4 dagen

Hoewel we vanuit het oplossingsgerichte gedachtegoed met name toekomstgericht te werk gaan, zijn er situaties waarin het zinvol is om het verleden te betrekken in de therapie. Bijvoorbeeld wanneer cliënten geen toegang weten te krijgen tot hun volwassen- of kind-hulpbronnen. En ook als cliënten er rotsvast van overtuigd zijn dat het nodig is het verleden te betrekken bij het aanpakken van hun problemen of bij traumaverwerking kan het verleden een belangrijke rol spelen bij het wegnemen van belemmeringen. In de regressietherapie herbeleeft de cliënt een onverwerkte gebeurtenis uit het verleden. Alles wat de cliënt ooit heeft meegemaakt kan in trance opnieuw worden ervaren en alsnog worden verwerkt. Blokkades, verouderde, overbodige overtuigingen en oude pijnen kunnen daardoor oplossen.

Aandachtspunten
• Het geheugen en trauma
• Voorwastechnieken en het proces
• Inner Child Therapy

Specialisatie Hypnotherapie: Innerlijk verdeeldheid - 3 dagen

We zijn ons leven bezig te kiezen tussen verschillende doelen, wensen, angsten en verlangens. De instantie in ons die kiest, noemen we het ‘Ik’, de verschillende tendensen in onszelf de ‘Delen’.
De bron waaruit het ‘Ik’ voortkomt is het ‘Zelf’. Met elkaar vormen zij onze ‘Interne familie’. Deze delen werken onder gezonde omstandigheden prettig met elkaar samen onder leiding van het ‘Ik’. Als de grenzen tussen delen te star worden of juist vervagen, de communicatie verslechtert, het leiderschap van het ’Ik’ wankelt, of de connectie tussen het ‘Ik’ en het ‘Zelf’ vergeten raakt, ontstaan er problemen. Tijdens deze
module leert u hoe u de balans in de ‘Interne familie’ van u en uw cliënt kunt optimaliseren. 


Aandachtspunten:
• Interne familie, werken met delen, herkaderen
• Focussen
• Coachen aan tafel (dilemmacoaching)
• Innerlijke criticus

Praktijk, supervisie en leertherapie

Als u ervoor kiest het totaaltraject te volgen, gaat u actief aan de slag met het geleerde in de praktijk. Tijdens de praktijktrajecten zult u vragen tegenkomen die enerzijds betrekking hebben op het verloop van het therapieproces van de cliënt en anderzijds op uw eigen functioneren. In de supervisie en leertherapie werkt u deze vragen uit onder begeleiding van een ervaren supervisor/leertherapeut. Dit vraagt om bereidheid tot actief experimenteren, reflectie en zelfonderzoek.

- Praktijk: 50 cliënturen verspreid over 6 trajecten
- Supervisie: 10 bijeenkomsten, tenminste 1 per praktijktraject
- Leertherapie: 10 bijeenkomsten, tenminste 1 per praktijktraject

Download de opleidingsbrochure voor uitgebreidere informatie.

Bekijk literatuurlijst

Doelgroep & Toelating

Bekijk of deze opleiding geschikt voor u is.

Lees verder
Doelgroep & Toelating

De opleiding Kinder-, Jeugd- en Gezinstherapie is direct toegankelijk voor degenen die de Brede coachopleiding met de specialisatierichting Kindercoach, Jongerencoach of Gezins- en Opvoedcoach succesvol hebben afgerond.

Directe instroom in de therapeutische verdiepingsjaren is enkel mogelijk als u kunt aantonen over de juiste vooropleiding (sociale en menswetenschappen), relevante aanvullende opleidingen en voldoende coachingservaring te beschikken.  Een intakegesprek en assessment vormen verplichte onderdelen van de vrijstellingsprocedure.

Losse modules zijn vrij toegankelijk voor coaches, counselor en therapeuten die hun competenties willen verruimen en verdiepen in het kader van permanente educatie.

Download de "Studeren bij BGL" brochure

Diploma & Erkenningen

Na voltooiing van uw opleiding ontvangt u een door de SNRO erkend Post-HBO diploma.
Na voltooiing van een module ontvangt u een deelcertificaat.

Lees verder
Diploma & Erkenningen

De driejarige opleiding Kinder-, Jongeren en Gezinstherapie bestaat uit de Brede coachopleiding met de specialisatierichting  Kindercoach/-counselor, Jongerencoach/-counselor of Gezins- en Opvoedcoach/-counselor en de twee verdiepingsjaren Kinder-, Jongeren- en Gezinstherapie. Het is een door de SNRO geaccrediteerde Post HBO-opleiding. Tevens is het onder voorwaarden mogelijk om aan te sluiten bij verschillende beroepsorganisaties.

Lees in de opleidingsbrochure welke doorstroommogelijkheden deze opleiding biedt.

Tijden & Locaties
 • Opleidingsduur:

  Het totaaltraject kan worden gevolgd in een periode van ca. 18 maanden

 • Lestijd:

  10.00-17.00 uur

 • Leslocatie:

  Doorn en bij voldoende belangstelling in Hoofddorp

 • Instroomeis:

  Brede Coachopleiding uitstroomprofiel Kindercoach/-counselor, Jongerencoach/-counselor of Gezins- en Opvoedcoach/-counselor

Kosten
 • Kosten:

  Tweedaagse module € 500,00
  Driedaagse module € 750,00
  Vierdaagse module € 1.000,00

  Begeleidingstraject bestaande uit 10 x supervisie, 10 keer leertherapie, e-coaching, beoordeling opdrachten/toetsen
  € 3.500,00, Gespreide betaling mogelijk.

  Inschrijving totaaltraject, betaling bij aanvang: € 9.450,00
  (10% korting)
  Inschrijving totaaltraject, betaling in twee delen: € 9.975,00
  (5% korting)

 • Inclusief:

  De prijzen BTW-vrij en inclusief dagarrangement,

 • Bijkomende kosten:

  Literatuurkosten totaaltraject ca. € 345,00

 • Betalingsregeling:

  Betalen in 5 termijnen is mogelijk, bijkomende administratiekosten € 100,-.

BGL is vrijgesteld van BTW

Lesoverzicht

Klik op een startdatum om alle lesdagen te zien.

Totaaltraject

Doornstartdatum: zaterdag 28 september 2019 - (8420)

Lestijd: 10.00-17.00 uur

Module Motiverende gespreksvoering
Za 28 september, 12 oktober 2019

Module Emotieregulatie en ACT
Za 2, 16, 30 november, 14 december 2019

Module Ontwikkelingspsychopathologie
Za 18 januari, 1, 15 februari 2020

Module Hechting en systeem
Za 7, 21 maart, 4, 18 april 2020

Module Traumaverwerking (EMDR-RDI)
Za 16, 30 mei, 13, 27 juni 2020

Module Trance, visualisaties en metaforen
Za 12, 26 september 2020

Module Angstklachten en -stoornissen
Za 10, 31 oktober 2020

Module Stress, burn-out en depressie
Za 28 november, 12 december 2020

Module Seksualiteit en seksueel misbruik
Za 9, 23 januari 2021

Module Verlies en rouw
Za 6, 27 februari 2021

SPECIALISATIE HYPNOTHERAPIE

Module Symbooldrama
Za 3, 17 april 2021

Module Regressietherapie
Za 15, 29 mei, 12, 26 juni 2021

Module Innerlijke verdeeldheid uit basisjaar
Zie planning Volwassenencoach


Alle data wijzigingen voorbehouden. Start onder voorbehoud van voldoende aanmeldingen.

Schrijf je online in

Heeft u een vraag? Bekijk onze Veelgestelde Vragen pagina. Mochten er nog vragen onbeantwoord blijven, kunt u contact met ons opnemen via info@bgl.nl of via 023-555 67 55.