U gebruikt een verouderde browser zonder flexbox support. Hierdoor zal de website niet goed weergegeven worden. Update alstublieft uw browser of ga over op een moderne browser, zoals Chrome, Edge (Windows), Safari (Mac) of Firefox. [Internet Explorer moet minimaal versie 11 zijn]

Opleiding Kinder-, Jongeren- en Gezinstherapie

Schrijf je inDownload de brochure
 • duur10 modules van totaal 28 studiedagen
 • kostenlosse modules vanaf € 600,00
 • diplomaPost-HBO Diploma
 • erkenningSNRO, SKJ (PE), NFG, VIT, NVPA, VvvK
In het kort

Kinder-, Jongeren- en Gezinstherapeut: een vak met unieke mogelijkheden

Kinder-, Jongeren- en Gezinstherapie is een kortdurende therapievorm met unieke mogelijkheden, gericht op het ondersteunen van kinderen, jongeren en hun ouders met problemen en klachten van uiteenlopende aard. In de therapie vormen onbewuste processen een belangrijk hulpmiddel bij het activeren van innerlijke hulpbronnen en het realiseren van gezonde oplossingen.

Tijdens de modulair opgezette therapeutische verdieping Kinder- Jongeren- en Gezinstherapie leert u om veranderingsprocessen te begeleiden vanuit een respectvolle, oplossingsgerichte en ontwikkelingsgerichte houding. Gebruik makend van de nieuwste inzichten op therapiegebied heeft BGL een uniek therapeutisch model ontwikkeld waarmee mensen effectief geholpen kunnen worden in het bereiken van therapeutische doelen. De therapie richt zich onder meer op het verbeteren van onderlinge relaties (veiligheid en hechting), het reguleren van emoties, het omgaan met trauma, angsten, stress en verlieservaringen.

In de opleiding is ook een belangrijke plaats ingeruimd voor het werken aan uw persoonlijke ontwikkeling, wat bijdraagt aan een betere kwaliteit van werken en leven.

Belangrijke pijlers zijn: Oplossingsgerichte Therapie, Motivational Counseling, Systeemtherapie, Acceptence and Commitment Therapy (ACT), Mindfulness-based Therapy, Hechtingstherapie, Traumatherapie, Hypnotherapie en Neuro Linguïstisch Programmering (NLP).

De modules zijn ook los te volgen in willekeurige volgorde.
Specialisatie Hypnotherapie

Na afronding van de therapeutische verdieping Kinder-, Jongeren- en Gezinstherapie kunt u zich verder verdiepen in het werken met onbewuste processen bij het oplossen van innerlijke conflicten en daarmee samenhangende klachten. U volgt hiervoor de specialisatiemodules Hypnotherapie en past de aangereikte methodieken toe in praktijksessie met cliënten.Verdieping in het werken met onbewuste processen bij het oplossen van innerlijke conflicten en daarmee samenhangende klachten.

 

Inhoud
Module Motiverende gespreksvoering - 2 dagen

Het is belangrijk dat u als therapeut in staat bent cliënten open en oordeelloos uit te nodigen om de eigen belevingen te delen en hen te helpen de aandacht te richten op mogelijke hulpbronnen die in de eigen belevingswereld aanwezig zijn. Hiertoe worden de inzichten en vaardigheden op het gebied van respectvolle, empathische en oplossingsgerichte gespreksvoering uit het basisjaar uitgebreid.
Motiverende gespreksvoering biedt u handvatten om het validerend en affectief communiceren te versterken. De focus ligt op het verhelderen van de veranderwens en het vergroten van inzicht in de ambivalentie die deze verandering belemmert. Vanuit acceptatie, compassie en samenwerking worden mensen gestimuleerd tot gedragsverandering. De therapeut heeft daarbij een gidsende functie. Het versterken van zelfvertrouwen en het ontlokken en bekrachtigen van zelfmotiverende uitspraken zijn belangrijke interventies.

Module Emotieregulatie en ACT - 4 dagen

U krijgt verdiept inzicht in hoe mensen, waaronder uzelf, hun emoties reguleren en waarom ze dit doen.
U leert hoe u mensen kunt begeleiden bij het herkennen, erkennen en (anders) uiten van hun emoties.
Met behulp van Acceptance and Commitment Therapy (ACT) leert u cliënten het zinloze gevecht tegen vervelende gedachten, emoties en lichamelijke sensaties te staken. Hierdoor kunnen zij zich richten op dingen die ze echt belangrijk vinden in het leven. De focus in de therapie ligt op het vergroten van de psychologische flexibiliteit door het inzetten van gerichte oefeningen en metaforen die samenhangen met de zes zuilen van ACT: Mindfulness, Acceptatie, Zelf als context, Defusie, Waarden en Toegewijde actie.

Module Ontwikkelingspsychopathologie - 3 dagen

In deze module wordt ingegaan op de belangrijkste psychische problemen en stoornissen die gedurende de ontwikkeling van een kind tot volwassenen kunnen optreden, waaronder autisme, adhd, eetstoornissen en middelengebruik. Omdat er zelden een oorzaak kan worden aangewezen voor de verstoorde ontwikkeling, staan we stil bij verschillende bronnen, zoals opvoeding, erfelijke factoren en omgevingsfactoren die hierin een rol spelen. Omdat psychische problemen die in de jeugd ontstaan niet vanzelf stoppen bij het volwassen worden, is het belang van preventie en vroegtijdige behandeling groot. Vanuit een interactieve benadering gaan we in op verschillende behandelmethoden en krijgt u aanknopingspunten voor uw therapeutisch handelen. Daarbij is er ook aandacht voor psycho-educatie.

Module Hechting en systeem - 4 dagen

Een goede hechting met ouders of andere primaire opvoeders in de eerste levensjaren is bepalend voor een goede ontwikkeling van een kind en vormt de basis voor latere zelfstandigheid en het vermogen om wederkerige, affectieve relaties aan te gaan. Het ontbreken van basisveiligheid in de jonge jaren kan grote gevolgen hebben voor het ontwikkelen van gevoelens van veiligheid, (zelf)vertrouwen en exploratiedrang. In de therapeutische praktijk zult u regelmatig te maken krijgen met cliënten met (ernstige) problemen die terug te voeren zijn op een verstoorde hechtingsrelatie. In deze module leert u hoe u hechtingspatronen en -thema’s kunt herkennen en hoe u cliënten kunt ondersteunen bij het doorbreken ervan.

Aandachtspunten:
• Prenatale - perinatale - postnatale hechting
• Hechtingsproblematiek bij kinderen, jongeren en volwassenen
• Hechtingstrauma
• Overdracht en tegenoverdracht in de therapie

Module Traumaverwerking (EMDR-RDI) - 4 dagen

Als herinneringen aan één of meerdere schokkende ervaringen zich blijven opdringen, spreken we van trauma, bijvoorbeeld een ongeluk, overval, pesterijen, aanranding en misbruik. Cliënten kampen met klachten als indringende herinneringen, flashback, nachtmerries, vermijdings- en schrikreacties en stress. Deze klachten kunnen op den duur uitmonden in angst- of paniekaanvallen, somberheid en depressieve klachten, onzekerheid in sociale situaties en een negatief zelfbeeld. Hierdoor wordt hun functioneren op allerlei levensgebieden ernstig beperkt. In deze module leert u hoe u cliënten kunt begeleiden bij het verwerken van traumatische ervaringen. U helpt hen los te komen van ongewenste emoties en automatische herinnering. Daarbij is het belangrijk om meer inzicht te verwerven in het complexe samenspel tussen verleden en heden, brein en lichaam. U leert werken met de kortdurende therapievormen EMDR (Eye Movement Desensitisation and Reprocessing) en RDI (Resource Development and Installation) en Lichaamsgerichte therapievormen.

Aandachtspunten:
• De werking van het geheugen
• Expliciete en impliciete traumatische herinneringen
• Het gebruik van het lichaam als hulpbron
• Toepassen EMDR-basisprotocol
• Herstel balans draagkracht-draaglast en versterken zelfbeeld m.b.v. RDI

Module Werken met verbeeldingskracht - 2 dagen

In deze module staat het herkennen en benutten van beelden in het verhaal van de cliënt centraal. Een belangrijk uitgangspunt dat we in de therapie hanteren, is dat mensen alle benodigde hulpbronnen in huis hebben of kunnen ontwikkelen om hun doelen te bereiken. Soms hebben zij de hulp van u als therapeut nodig om hun eigen schatkist te ontsluiten. Hiervoor kunt u op een bewuste, gezonde en veilige manier gebruik maken van het spontane en natuurlijke vermogen van mensen om in trance te gaan. Met behulp van trance begeleidt u hen naar een bewustzijnstoestand van verhoogde concentratie.
Terwijl de aandacht de cliënt zich steeds verder naar binnen richt, stimuleert u hen via het werken met beelden uit de ‘probleemtrance’ te stappen en op onbewust niveau te zoeken naar passende oplossingen voor hun vraag.

Aandachtspunten:
• Verschillende vormen van trance-inductie
• Werken met standaardvisualisaties en ego-versterkingen
• Inzetten van symboliek, suggesties en metaforen op maat

Module Angstklachten en -stoornissen - 2 dagen

Ieder mens voelt zich wel eens bang of angstig. Als zich een spannende, nieuwe situatie aandient of wanneer er sprake is van bedreiging zijn angstgevoelens en bijbehorende lichamelijke verschijnselen veelal functioneel. Als de angstklachten echter aanhouden, geregeld komen opzetten of niet in verhouding staan tot de situatie kan er een angststoornis ontstaan. Zeker onder kinderen en jongeren komen angststoornissen relatief veel voor. Hun ontwikkeling en hun eigen functioneren en dat van het gezin kunnen hierdoor sterk worden beperkt. In deze module krijgt u zicht op verschillende soorten angststoornissen (paniekaanval, sociale fobie (faalangst), dwanggedachten en -handelingen etc.) en de behandeling ervan. We richten ons met name op verschillende behandelingsmethoden afkomstig uit de Cognitieve gedragstherapie en Hypnotherapie.

Module Stress, burn-out en depressie - 2 dagen

Spanning en stress horen bij het leven en stimuleren ons tot het leveren van goede prestaties. Problemen ontstaan wanneer we langdurig onder spanning komen te staan en de stress chronisch wordt. In de therapeutische praktijk zult u veelvuldig te maken krijgen met mensen die ver over hun eigen grenzen zijn gegaan en kampen met klachten van uiteenlopende aard: uitputting, slapeloosheid, lusteloosheid, neerslachtigheid, zinloosheid, vergeetachtigheid, het gevoel te kort te schieten etc. Belangrijk is dat u als therapeut in staat bent de klachten van uw cliënten goed te duiden. Is er sprake van chronische stress, overspannenheid, burn-out of depressie? U leert in deze module klachten die samenhangen met burn-out en depressie te herkennen en krijgt u handvatten aangereikt om passende hulpverlening te bieden.

Module Seksualiteit en seksueel misbruik - 2 dagen

In deze module komen uiteenlopende aspecten van seksualiteit aan de orde. U onderzoekt het thema vanuit uw persoonlijk perspectief: Wat zijn uw overtuigingen, waarden en normen ten aanzien van seksualiteit? Overdracht en tegenoverdracht: Hoe is dit bij u verankerd? Er is er aandacht voor de seksuele ontwikkeling van mensen vanuit het perspectief van de ontwikkelingspsychologie. U leert hoe u gesprekken kunt voeren met kinderen, jongeren en volwassenen over seksualiteit. Verder komen vormen van seksueel misbruik en overlevingsstrategieën aan de orde. We maken gebruik van het ‘vlaggensysteem’, waarbij seksualiteit, wensen en grenzen, criteria en gradaties van grensoverschrijdend gedrag bespreekbaar worden gemaakt. Ook is er aandacht voor maatschappelijke tendensen en de actualiteit.

Module Verlies en rouw - 2 dagen

Als therapeut zult u vaak in aanraking komen met vele vormen van verlies. Niet alleen afscheid nemen van dierbaren, maar ook verlies van werk, gezondheid, relaties en vriendschappen, hoop en verwachtingen kunnen mensen, jong en oud, in de kern raken. Als therapeut leert u hoe u rouwenden zinvol kunt begeleiden in hun verlies- en rouwproces, rekening houdend met de levensfasen van de cliënt. Daarbij gaat het niet om het wegwerken of oplossen van verdriet, maar om het proces van loslaten en verbinden,
het integreren van het verlies in het leven, zonder de verbinding te verliezen.
U maakt kennis met theorieën van rouwverwerking, leert verlies te herkennen en samen met de client de beweging gaande te houden die zo noodzakelijk is. U leert omgaan met de rouwemoties en hierop in te spelen. Zowel praktische oefening van interventies als zelfreflectie zijn hierbij belangrijk. Wat is uw visie op rouw en verlies? Wat zijn uw verwachtingen van uzelf als begeleider? Hoever durft u te gaan.

Praktijk, supervisie en leertherapie

Als u ervoor kiest het totaaltraject te volgen, gaat u actief aan de slag met het geleerde in de praktijk. Tijdens de praktijktrajecten zult u vragen tegenkomen die enerzijds betrekking hebben op het verloop van het therapieproces van de cliënt en anderzijds op uw eigen functioneren. In de supervisie en leertherapie werkt u deze vragen uit onder begeleiding van een ervaren supervisor/leertherapeut. Dit vraagt om bereidheid tot actief experimenteren, reflectie en zelfonderzoek.

- Praktijk: 50 cliënturen verspreid over 6 trajecten
- Supervisie: 10 bijeenkomsten, tenminste 1 per praktijktraject
- Leertherapie: 10 bijeenkomsten, tenminste 1 per praktijktraject

Specialisatie Hypnotherapie: Module Symbooldrama - 2 dagen

In deze module staat het werken met symbooldrama centraal. Deze psychodynamische therapievorm, ook wel dagdroomtherapie genoemd, maakt onbewuste conflicten, weerstanden en behoeften zichtbaar in bewuste, herkenbare beelden. Deze beelden weerspiegelen op symbolische wijze onze innerlijke belevingswereld die we al vanaf het begin van ons leven hebben opgebouwd.
In de therapie kunnen de beelden die samenhangen met probleemervaringen (trauma’s) worden opgeroepen en in verband worden gebracht met de persoonlijke geschiedenis en actuele levenssituatie van de cliënt. Op deze manier kan de client de ervaringen verwerken en bewerken, waardoor de negatieve invloed van de probleemervaring afneemt en er ruimte komt voor gezonde krachten.

Specialisatie Hypnotherapie: Regressietherapie - 4 dagen

Hoewel we vanuit het oplossingsgerichte gedachtegoed met name toekomstgericht te werk gaan, zijn er situaties waarin het zinvol is om het verleden te betrekken in de therapie. Bijvoorbeeld wanneer cliënten geen toegang weten te krijgen tot hun volwassen- of kind-hulpbronnen. En ook als cliënten er rotsvast van overtuigd zijn dat het nodig is het verleden te betrekken bij het aanpakken van hun problemen of bij traumaverwerking kan het verleden een belangrijke rol spelen bij het wegnemen van belemmeringen. In de regressietherapie herbeleeft de cliënt een onverwerkte gebeurtenis uit het verleden. Alles wat de cliënt ooit heeft meegemaakt kan in trance opnieuw worden ervaren en alsnog worden verwerkt. Blokkades, verouderde, overbodige overtuigingen en oude pijnen kunnen daardoor oplossen.

Aandachtspunten
• Het geheugen en trauma
• Voorwastechnieken en het proces
• Inner Child Therapy

Specialisatie Hypnotherapie: Innerlijk verdeeldheid - 3 dagen

We zijn ons leven bezig te kiezen tussen verschillende doelen, wensen, angsten en verlangens. De instantie in ons die kiest, noemen we het ‘Ik’, de verschillende tendensen in onszelf de ‘Delen’.
De bron waaruit het ‘Ik’ voortkomt is het ‘Zelf’. Met elkaar vormen zij onze ‘Interne familie’. Deze delen werken onder gezonde omstandigheden prettig met elkaar samen onder leiding van het ‘Ik’. Als de grenzen tussen delen te star worden of juist vervagen, de communicatie verslechtert, het leiderschap van het ’Ik’ wankelt, of de connectie tussen het ‘Ik’ en het ‘Zelf’ vergeten raakt, ontstaan er problemen. Tijdens deze
module leert u hoe u de balans in de ‘Interne familie’ van u en uw cliënt kunt optimaliseren. 


Aandachtspunten:
• Interne familie, werken met delen, herkaderen
• Focussen
• Coachen aan tafel (dilemmacoaching)
• Innerlijke criticus

Specialisatie Hypnotherapie: Toetsing door Praktijksessies

Toetsing in het kader van diplomering vindt plaats via live uit te voeren praktijksessie van gemiddeld een uur. U brengt zelf een cliënt mee.
- Praktijksessie Symbooldrama
- Praktijksessie Regressie

De praktijksessies worden beoordeeld door een deskundige uit het team. U ontvangt vooraf een opdrachtbeschrijving met beoordelingscriteria.

Download de opleidingsbrochure voor uitgebreidere informatie.

Bekijk literatuurlijst

Doelgroep & Toelating

Bekijk of deze opleiding geschikt voor u is.

Lees verder

De opleiding Kinder-, Jeugd- en Gezinstherapie is direct toegankelijk voor degenen die de opleiding Kindercoach/-counselor, Jongerencoach/-counselor of Gezins- en Opvoedcoach/-counselor succesvol hebben afgerond.

Directe instroom in de therapeutische verdiepingsjaren is enkel mogelijk als u kunt aantonen over de juiste vooropleiding (sociale en menswetenschappen), relevante aanvullende opleidingen en voldoende coachingservaring te beschikken.  Een intakegesprek en assessment vormen verplichte onderdelen van de vrijstellingsprocedure.

Losse modules zijn vrij toegankelijk voor coaches, counselor en therapeuten die hun competenties willen verruimen en verdiepen in het kader van permanente educatie.

Download de "Studeren bij BGL" brochure

Diploma & Erkenningen

Na voltooiing van een module ontvangt u een deelcertificaat
Na voltooiing van uw opleiding ontvangt u een door de SNRO erkend Post-HBO diploma

Lees verder

De drie-jarige opleiding Kinder-, Jongeren en Gezinstherapie bestaat uit het basisjaar Kindercoach/-counselor, Jongerencoach/-counselor of Gezins- en Opvoedcoach/-counselor en de modulair opgezette therapeutische verdieping Kinder-, Jongeren- en Gezinstherapie. Het is een door de SNRO geaccrediteerde Post HBO-opleiding. Tevens is het onder voorwaarden mogelijk om aan te sluiten bij verschillende beroepsorganisaties.

Lees in de opleidingsbrochure welke doorstroommogelijkheden deze opleiding biedt.

Tijden & Locaties
 • Opleidingsduur:

  Het totaaltraject Kinder-, Jongeren- en Gezinstherapie kan worden gevolgd in een periode van ca. 18 maanden

 • Lestijd:

  10.00-17.00 uur

 • Leslocatie:

  Doorn, Utrecht CS en bij voldoende belangstelling in Hoofddorp

 • Instroomeis:

  Brede Coachopleiding uitstroomprofiel Kindercoach/-counselor, Jongerencoach/-counselor of Gezins- en Opvoedcoach/-counselor

Kosten
 • Kosten:

  Totaaltraject Kinder-, Jongeren- en Gezinstherapie, betaling bij aanvang: € 9.900,-
  Totaaltraject Kinder-, Jongeren- en Gezinstherapie, betaling in twee delen: € 10.200,-
  Totaaltraject Kinder-, Jongeren- en Gezinstherapie, betaling in negen termijnen: € 10.500,-

  Kosten losse modules:
  Tweedaagse module € 600,-
  Driedaagse module € 900,-
  Vierdaagse module € 1200,-

  Zie voor kosten Specialisatie Hypnotherapie: https://bgl.nl/opleiding/opleiding-hypnotherapie/ ‎

 • Inclusief:

  De prijzen zijn BTW-vrij en inclusief dagarrangement,

 • Bijkomende kosten:

  Literatuurkosten totaaltraject ca. € 400,00

 • Betalingsregeling:

  Betalen in 5 termijnen is mogelijk, bijkomende administratiekosten € 100,-.

BGL is vrijgesteld van BTW

Lesoverzicht

Klik op een startdatum om alle lesdagen te zien.

Totaaltraject Kinder-, Jongeren- en Gezinstherapie

Doornstartdatum: zaterdag 11 september 2021 - (8711)

Lestijd: 10.00-17.00 uur

Module Emotieregulatie en ACT (8715)
Zaterdag 11, 25 september, 9 oktober, 6 november 2021

Module Ontwikkelingspsychopathologie (8716)
Zaterdag 20, 27 november, 11 december 2021

Module Hechting en systeem (8717)
Zaterdag 15, 29 januari, 12 februari, 12 maart 2022

Module Traumaverwerking (EMDR-RDI) (8718)
Zaterdag 2, 16 april, 14, 28 mei 2022

Module Werken met verbeeldingskracht (8766)
Zaterdag 11, 25 juni 2022

Module Angstklachten en -stoornissen (8720)
Zaterdag 10, 24 september 2022

Module Verlies en rouw (8721)
Zaterdag 8, 22 oktober 2022

Module Seksualiteit en seksueel misbruik (8722)
Zaterdag 26 november en 10 december 2022

Module Stress, burn-out en depressie (8713)
Zaterdag 14, 28 januari 2023

Module Motiverende gespreksvoering (8714)
Zaterdag 11 februari, 11 maart 2023

Alle data wijzigingen voorbehouden

DATA SPECIALISATIE HYPNOTHERAPIE: https://bgl.nl/opleiding/specialisatie-hypnotherapie/

Utrechtstartdatum: vrijdag 24 september 2021 - (8723)

Lestijd: 10.00-17.00 uur

Module Motiverende gespreksvoering (8724)
Vrijdag 24 september, 8 oktober 2021

Module Werken met verbeeldingskracht (8725)
Vrijdag 5, 19 november 2021

Module Stress, burn-out en depressie (8727)
Vrijdag 3, 17 december 2021

Module Emotieregulatie en ACT (8728)
Vrijdag 14, 28 januari, 18 februari, 11 maart 2022

Module Ontwikkelingspsychopathologie (8729)
Vrijdag 25 maart, 8, 22 april 2022

Module Hechting en systeem (8730)
Vrijdag 13, 27 mei, 10, 24 juni 2022

Module Traumaverwerking (EMDR-RDI) (8731)
Vrijdag 16, 30 september, 14 oktober, 4 november 2022

Module Angstklachten en -stoornissen (8732)
Vrijdag 25 november, 9 december 2022

Module Verlies en rouw (8733)
Vrijdag 13, 27 januari 2023

Module Seksualiteit en seksueel misbruik (8734)
Vrijdag 10, 24 februari 2023

Alle data wijzigingen voorbehouden

DATA SPECIALISATIE HYPNOTHERAPIE: https://bgl.nl/opleiding/specialisatie-hypnotherapie/

Eindhovenstartdatum: vrijdag 1 oktober 2021 - (8764)

Lestijd: 10.00-17.00 uur

Module Werken met verbeeldingskracht (8772)
Vrijdag 1, 15 oktober 2021

Module Emotieregulatie en ACT (8773)
Vrijdag 12, 19 november, 3, 10 december 2021

Module Ontwikkelingspsychopathologie (8774)
Vrijdag 14, 28 januari, 18 februari 2022

Module Traumaverwerking (EMDR-RDI) (8775)
Vrijdag 11, 25 maart, 8, 22 april 2022

Module Motiverende gespreksvoering (8776)
Vrijdag 13, 27 mei 2022

Module Seksualiteit en seksueel misbruik (8777)
Vrijdag 10, 24 juni 2022

Module Stress, burn-out en depressie (8780)
Vrijdag 9, 23 september 2022

Module Angstklachten en -stoornissen (8781)
Vrijdag 14 oktober, 4 november 2022

Module Hechting en systeem (8782)
Vrijdag 18 november, 2, 16 december 2021, 13 januari 2023

Module Verlies en rouw (8783)
Vrijdag 27 januari, 10 februari 2023

Alle data wijzigingen voorbehouden

DATA SPECIALISATIE HYPNOTHERAPIE: https://bgl.nl/opleiding/specialisatie-hypnotherapie/


Alle data wijzigingen voorbehouden. Start onder voorbehoud van voldoende aanmeldingen.

Schrijf je online in

Heeft u een vraag? Bekijk onze Veelgestelde Vragen pagina. Mochten er nog vragen onbeantwoord blijven, kunt u contact met ons opnemen via info@bgl.nl of via 023-555 67 55.