U gebruikt een verouderde browser zonder flexbox support. Hierdoor zal de website niet goed weergegeven worden. Update alstublieft uw browser of ga over op een moderne browser, zoals Chrome, Edge (Windows), Safari (Mac) of Firefox. [Internet Explorer moet minimaal versie 11 zijn]

Maatwerk voor teams

In het kort

In een sterk veranderende omgeving staan teams meer dan ooit onder druk. Het werken in wisselende samenstellingen, het realiseren van een optimaal rendement, het leveren van duurzame kwaliteit en de nauwe samenwerking met klanten en (keten)partners doen meer dan ooit een beroep op de flexibiliteit, het leervermogen en het vermogen tot samenspel van alle betrokkenen.

Een team dat succesvol kan samenwerken, geeft in elk opzicht meer rendement en zorgt voor verbondenheid.

Teameffectiviteit wordt bepaald door de samenhang tussen harde (organisatie en structuur) en zachte elementen (mensen). De context – de praktijk van het werk – vervult de overkoepelende rol en beïnvloedt alle elementen door onderstaande effectiviteitsgebieden te versterken en op één lijn te brengen.

Opbrengst
Lees verder

Door te investeren in teamontwikkeling snijdt het mes aan twee kanten: de organisatiedoelen worden effectiever gerealiseerd, er ontstaat een stimulerende werkomgeving waarin ruimte is voor zelfontplooiing en persoonlijke ontwikkeling. De collegialiteit, energie en inzet nemen toe, terwijl stress, verzuim en ontevreden gevoelens afnemen. Het team waarborgt de kwaliteit en speelt proactief op situaties in, waardoor veranderingen steevast worden omgezet in verbeteringen.

Aanpak
Lees verder

In onze trajecten hanteren we een positieve veranderingsbenadering, waarin de focus ligt op het benutten van succeservaringen. Van daaruit wordt gekeken welke stappen gezet kunnen worden om de uitwisseling en samenwerking verder te verbeteren. Welke patronen binnen de communicatie en samenwerking zijn helpend en welke belemmerend? Hoe kunnen de helpende patronen worden versterkt en kunnen de belemmerende worden omgebogen?

We maken onder andere gebruik van het gedachtegoed van Patrick Lencioni over succesvolle teamsamenwerking en de frustraties die men daarin kan tegenkomen. Hierbij gaat het specifiek om thema’s als vertrouwen, conflicten, betrokkenheid, verantwoordelijkheid en resultaat en teamonderstromen.

Omdat vraagstukken niet losgezien kunnen worden van het systeem (de organisatie, de afdeling, het team, etc.) waarvan we deel uitmaken, werken we ook systeemgericht. Interventies richten zich vooral op het verbeteren van de onderlinge interactiepatronen, gedragsverandering en communicatietraining.
Tot slot is het sociaal constructionisme een belangrijke pijler in onze aanpak. Leren wordt hierin gezien als een sociaal proces. Mensen leren door zelf na te denken en kennis te verbinden aan wat ze al weten.

In onze trajecten hanteren we de volgende werkwijze:

  1. Vaststellen van het ontwikkelingsniveau en de ontwikkelingsbehoeften van het team met behulp van een scan, enquêtes en/of interviews.
  2. Vaststellen teamontwikkelingsprogramma en bespreken van uitvoeringsopties: intensief -extensief, training en coaching.
  3. Evaluatie en borging van de resultaten: tussentijds en na afloop.
Contact

Wilt u succesvolle teamsamenwerking realiseren? Neem contact op voor een nadere kennismaking en toelichting op de mogelijkheden.


Telefoon: 023-5556755

Mailen kan ook: info@bgl.nl